Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen i Egentliga Finland har under våren konkurrensutsatt fyra serviceavtal om förbindelsefartygstrafiken - serviceleverantören byts ut på två rutter (Egentliga Finland, Nyland)

NTM-centralen i Egentliga Finland har konkurrensutsatt de fleråriga serviceavtalen för förbindelsefartygsrutter för Pargas, Nagu norra, Korpo och Borgå-Sibbo i februari–maj. Konkurrensutsättningarna genomfördes utifrån servicebeskrivningar, vars innehåll kommunerna, användare och andra intressenter fick påverka i flera skeden under beredningen. Utifrån utlåtanden avstod man i detta skede bland annat från att sammanslå förbindelsefartygsrutterna för Nagu norra och Korpo. Tre av fyra avtal är undertecknat. Upphandlingsbeslut för Borgå-Sibbo har överklagats. Serviceleverantören byts ut på förbindelsefartygsrutten Nagu norra och Borgå-Sibbo.

NTM-centralen i Egentliga Finland har konkurrensutsatt de fleråriga serviceavtalen för förbindelsefartygsrutterna i Pargas, Nagu norra, Korpo och Borgå-Sibbo i februari–maj.

Konkurrensutsättningarna genomfördes utifrån servicebeskrivningar, vars innehåll kommunerna, användare och andra intressenter fick påverka i flera skeden under beredningen. Servicenivåutkasten kunde läsas och kommenteras i januari–februari. Sammanlagt gavs 106 utlåtanden till NTM-centralen.

De givna utlåtandena påverkade servicebeskrivningarnas slutliga innehåll. På grund av den rikliga utlåtanderesponsen beslutade NTM-centralen att skjuta upp planerna kring sammanslagningen av rutterna Nagu norra och Korpo. Trafiken på ruttområdet har utsatts för konkurrens med separata avtal och i huvudsak enligt kraven i de avtal som gäller i nuläget. Avtalsperioden är till skillnad från det som meddelades tidigare 1.1.2021–30.4.2023. Utlåtandegivarna sänds ett gemensamt svar, varav bland annat framgår vilka ändringar som gjorts till följd av utlåtandena.

Avtalen om förbindelsefartygsrutten i Pargas, Nagu norra och Korpo har undertecknats. Avtalet om förbindelsefartygrutten i Borgå-Sibbo undertecknas efter att upphandlingsbesluten vinner laga kraft.

Konkurrensutsättningarnas slutresultat enligt rutt:

Förbindelsefartygsrutten i Pargas

Finlands Skärgårdsrederi Ab (Finferries) fortsätter som serviceleverantör under avtalsperioden 1.5.2021–30.4.2026. I konkurrensutsättningen erhölls två godkända anbud. Det vinnande anbudet var det ekonomiskt mest fördelaktiga. Serviceavtalet har undertecknats. För närvarande är Finferries serviceleverantör i landsvägsfärjetrafiken samt på Velkua, Nagu norra och Kotka-Pyttis förbindelsefartygsrutter.

Förbindelsefartygsrutten i Nagu norra

Kuljetus-Savolainen Oy är serviceleverantör under avtalsperioden 1.1.2021–30.4.2023. I konkurrensutsättningen erhölls två godkända anbud. Det vinnande anbudet var det ekonomiskt mest fördelaktiga. Serviceavtalet har undertecknats. Kuljetus-Savolainen Oy är för närvarande serviceleverantör på Hitis, Rimito och Utö förbindelsefartygsrutter.

Förbindelsefartygsrutten i Korpo

Archipelago Lines Oy fortsätter som serviceleverantör under avtalsperioden 1.1.2021–30.4.2023. I konkurrensutsättningen erhölls två godkända anbud. Det vinnande anbudet var det ekonomiskt mest fördelaktiga. Serviceavtalet har undertecknats.

Förbindelsefartygsrutten i Borgå-Sibbo

Kymen Saaristoliikenne Oy är serviceleverantör under avtalsperioden 1.5.2021–30.4.2026. I konkurrensutsättningen erhölls tre anbud, varav endast ett kunde godkännas. Upphandlingsbeslutet har fattats, men något avtal har ännu inte tecknats. Upphandlingsbeslutet har överklagats. Kymen Saaristoliikenne Oy är för närvarande serviceleverantör i landsvägsfärjetrafiken genom att ansvara för driften av två av Trafikledsverkets färjor, och därtill producerar Kymen Saaristoliikenne Oy service inom förbindelsefartygstrafiken genom underentreprenad på förbindelsefartygsrutten i Kotka-Pyttis.

Mer information fås av (10–12.6): sakkunnig inom skärgårdstrafik Jari Nieminen, NTM-centralen i Egentliga Finland, förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)