Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen i Egentliga Finland beviljade dispens för att skjuta vitkindade gäss för att förhindra odlingsskador i Norra Karelen

NTM-centralen i Egentliga Finland har beviljat tolv jordbrukare i Tohmajärvi dispens för att skjuta vitkindade gäss för att förhindra odlingsskador. Varje jordbrukare får skjuta 20–40 vitkindade gäss per år på sina åkrar. Sammanlagt får man med dispensen som beviljats skjuta 375 vitkindade gäss per år. Dispensen gäller under höstflyttningsperioden 2020–2021 för vitkindade gäss.

För att skjuta en fridlyst vitkindad gås krävs dispens

Vitkindad gås är en fridlyst fågelart. Det är förbjudet att döda, fånga eller på annat sätt störa fridlysta arter särskilt under fortplantningstiden, på viktiga rastplatser under flyttningen eller på andra platser som är viktiga med tanke på artens livscykel. Det är möjligt att ansöka om undantag från dessa förbud och dispens kan beviljas om villkoren i naturvårdslagen uppfylls.

Dispensärenden som gäller fridlysta fåglar har centraliserats till NTM-centralen i Egentliga Finland sedan år 2015 för hela Finland (exkl. Åland). Före den nu behandlade ansökan har man under denna tid två gånger ansökt om dispens för att skjuta vitkindade gäss för att förebygga skördeskador. I dessa fall fanns det förutsättningar för beviljande av dispens i det ena fallet och dispensen beviljades (år 2019) och i det andra fallet uppfylldes inte förutsättningarna för beviljande av dispens (år 2016).

"Tanken bakom den dispens som nu beviljats är att förhindra allvarliga skördeskador orsakade av vitkindade gäss i Sikosuo och Valkeasuo i Tohmajärvi och att det inte har funnits någon annan lösning att förhindra odlingsskador här än att effektivera redan använda avvisningsmetoder genom att skjuta vitkindade gäss", berättar överinspektör Salli Uljas vid NTM-centralen i Egentliga Finland.  

Målet med skjutningen är att förhindra odlingsskador och förbättra effektiviteten hos andra avvisningsmetoder

S.k. arktiska vitkindade gäss flyttar över gränsen till östra Finland på våren och hösten. Vitkindade gäss som vilar och betar på åkrarna i områdena häckar längs med arktiska stränder i västra Sibirien och i Novaja Zemlja och övervintrar kring Nordsjön. Gäss har under den arktiska flyttningen tidigare i huvudsak haft sin rastplats på den ryska sidan, men under de senaste åren har rastområdena flyttats till den finska sidan. På åkrarna i Norra och Mellersta Karelen vilar och betar årligen hundratusentals vitkindade gäss och antalet vilande vitkindade gäss har ökat betydligt under de senaste tre åren. Under de senaste tre åren har skador orsakade av vitkindade gäss i Norra Karelen årligen ersatts med nästan en miljon euro.

Hittills har man försökt förhindra skador orsakade av vitkindade gäss med metoder som inte skadar fåglarna. "När antalet vitkindade gäss ökar har effekten av avvisningsmetoderna försämrats avsevärt och man har inte kunnat förhindra skördeskador", berättar naturvårdsexpert Mika Pirinen vid NTM-centralen i Norra Karelen. "Syftet med att skjuta vitkindade gäss är att öka avskräckningseffekten och på så sätt också förbättra effektiviteten hos de avvisningsmetoder som inte skadar vitkindade gäss".

"Dispensen som har beviljats gäller höstflyttningsperioden. Eftersom det ännu inte finns uppgifter om huruvida man uppnår den önskade avskräckande effekten genom att skjuta enskilda individer av arten är det motiverat att i denna situation förlägga skjutningen till höstflyttningsperioden. Då har skjutningen inte samma konsekvenser för fåglarnas häckning som till exempel en skjutning i maj. Den beviljade dispensen och skyldigheten att rapportera om effekterna av skjutningen ger mer bakgrundsinformation till behandlingen av dispenser och bekämpningen av skador", säger Salli Uljas.

I fortsättningen bör de områden som drabbas mest av skördeskador orsakade av vitkindade gäss vara försedda med områden där vitkindade gäss kan äta i lugn och ro. På så sätt skulle skördeskadorna minskas effektivt och vitkindade gäss garanteras möjlighet att vila och äta under flyttfärden.

Beslut VARELY/3002/2019 har delgivits 8.5.2020.

Mer information
Det givna dispensbeslutet:
överinspektör Salli Uljas
NTM-centralen i Egentliga Finland
0295 023 040

Situationen med vitkindade gäss i Norra Karelen:
naturskyddsexpert Mika Pirinen
NTM-centralen i Norra Karelen
0295 026 214

e-postadresser fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)