Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen i Egentliga Finland har beviljat undantagslov i syfte att förhindra skarvens häckning på en stugholme i Runsala i Åbo (Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Södra Österbotten, Österbotten, Sydöstra Finland)

NTM-centralen i Egentliga Finland har beviljat Åbo stad undantagslov i syfte att förhindra skarvens häckning på ön Vähä-Kaskinen i Runsala. Undantagslov i syfte att förhindra skarvens häckning har beviljats för att förhindra allvarlig skada för skogarna och för att trygga hälsan. Häckningen kan hindras genom att förstöra och under de framtida häckningsperioderna även förebygga häckningsförsöken innan häckningsperioden börjar. Undantagslovet är i kraft tills år 2023. 

Häckningen förhindras på Vähä-Kaskinen

"Vähä-Kaskinen är en stugholme och skarven har bon också i omedelbar närhet av stugorna. I en sådan situation kan skarvens avföring medföra sanitär olägenhet för stuganvändarna och därför har det varit motiverat att bevilja tillstånd för att förhindra skarvens häckning på holmen", säger överinspektör Salli Uljas från NTM-centralen i Egentliga Finland. "Dessutom skulle skarvens häckning på ön orsaka allvarlig skada för skogen om skarven etablerar sig permanent på ön. Vid bedömning av skadorna för skogarna har utöver skogens ekonomiska värde även beaktats skogens betydelse för landskapet och rekreationen."

I närheten av Vähä-Kaskinen har det funnits en skarvkoloni sedan år 2010. I vår är det första gången som häckningen har utvidgats till ön Vähä-Kaskinen."Under denna häckningsperiod får bon förstöras tills 15.5. Under kommande vårar måste bona förstöras tidigare och häckningsförsöken bör även förebyggas. Under denna vår kunde häckningen inte förhindras tidigare, eftersom den upptäcktes först när den redan hade påbörjats", berättar Uljas. Om det under förstöringsarbetet observeras att det redan finns ungar i bona, måste åtgärden avslutas och får återupptas först efter häckningsperioden.

Situationen i Finland beträffande undantagslov i anslutning till skarven

Skarven är en fridlyst fågelart. Enligt naturvårdslagen är det förbjudet att störa häckningen för en fridlyst art såsom även att förstöra artens bon. Eftersom skarven är en art som återvänder för att använda föregående års bon under framtida häckningsperioder, är det också förbjudet att förstöra artens bon utanför häckningsperioden.

Ärenden som gäller undantagslov för fridlysta fåglar har för hela Finlands del  (exklusive Åland) centraliserats till NTM-centralen i Egentliga Finland från och med år 2015. Efter detta har av NTM-centralen i Egentliga Finland 40 gånger ansökts om tillstånd för avvikelse från fridlysningsbestämmelserna för skarv .  Undantagslov för avvikelse från fridlysningsbestämmelserna kan beviljas när förutsättningarna som fastställs i naturvårdslagen uppfylls. Av beslutet som har beviljats har 28 varit positiva (70 %) och 12 negativa (30 %).  ­­­

För tillfället finns 12 gällande undantagslov för avvikelse från fridlysningsbestämmelserna för skarv. Av dessa tillstånd är sex undantagslov för undersökning av skarv och sex tillstånd för bekämpning av skador som skarven orsakar. Under år 2020 har hittills fattats sju beslut om avvikelse från fridlysningsbestämmelserna för skarv. Av dessa beslut har sex varit positiva och ett negativt. Hos NTM-centralen i Egentliga Finland är för tillfället tre tillståndsansökningar anhängiga, men om dessa har ännu inga beslut fattats. De gällande åtgärdsområdena enligt undantagsloven ligger i hela den del av havsområdet i Finland, där skarv förekommer.  Tillstånd för bekämpning av skador orsakade av skarv har inte beviljats för naturskyddsområden eller för Naturaområden.

Beslutet VARELY/1919/2020 har utfärdats 7.5.2020.

Mer information
Överinspektör Salli Uljas
0295 023 040
fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)