Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Statsrådet lämnade en proposition om en ny miljöskyddslag

Regeringen överlämnade i dag en proposition med förslag till ny miljöskyddslag. Propositionen förverkligar regeringsprogrammets mål om att effektivisera miljöskyddet med tanke på såväl miljöns tillstånd och medborgarnas välmående som företagen. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits. Detta beräknas ske i maj–juni 2014.

Genom miljöskyddslagen genomförs direktivet om industriutsläpp i den nationella lagstiftningen, vilket förbättrar och förenhetligar de krav på tillämpning av bästa tillgängliga teknik som tryggar miljöns tillstånd. Ett mål är också att effektivisera tillståndsförfarandet inom miljöskyddet och tillsynen över tillstånden. Tack vare revideringen kan betydelsefulla naturvärden beaktas allt bättre i prövningen av miljötillstånd för torvutvinning.

Läs mera:


Regional information