Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Understöd för bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter

NTM-centralen i Kajanaland beviljar statsunderstöd för bekämpning, rådgivning och uppföljning av bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter. Understöden är behovsprövade. De beviljas inom ramen för det anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisar och under förutsättning att riksdagen anvisar anslag för detta. Understöd kan beviljas för kostnader för genomförande, rådgivning och uppföljning av projekt. Understöd kan sökas och tas emot av kommuner, föreningar samt privata och offentliga samfund. Ansökan om understöd öppnas 18.10.2021.

Utbetalningarna av understödsbesluten behandlas av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret). Utbetalning av understödet ansöks i enlighet med understödsbeslutet i en eller flera rater med en separat blankett för ansökan om utbetalning.

Läs mer:

Understöd för bekämpningsåtgärder enligt planen för hantering av skadliga främmande arter, 18.10.2021 (sttinfo.fi)