Navigeringsmeny

Regional information

Valtatien 18 rakentaminen Pelmaan liittymässä Seinäjoella (Etelä-Pohjanmaa)

ELY-keskus ja Juhan Paja Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen valtateiden 16 ja 18 uudelleenlinjauksesta ja kanavoidun tasoliittymän rakentamisesta. Urakkahinta on noin 2 milj. euroa.

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa valtatien 18 liikennettä välillä Seinäjoki - Vaasa.

Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 antamassa asetuksessa (933/2018) valtatie 18 välillä Seinäjoki - Laihia on nimetty maanteiden pääväyliin palvelutasoltaan ensimmäisen luokkaan kuuluvaksi runkoverkon osaksi. Tämä tarkoittaa, että valtatiellä 18 on turvattava pitkämatkaisen liikenteen hyvä ja tasainen matkanopeus. Nopeusrajoituksen on oltava vähintään 80 km/h. Valtatiellä on oltava turvallisia ohitusmahdollisuuksia säännöllisin välein. Liittymien määrän on oltava rajoitettua. Liittymien on oltava sellaisia, että ne eivät merkittävästi haittaa pääsuunnan liikennettä. Nyt aloitettava rakennushanke toteuttaa hyvin annetun asetuksen mukaisia tavoitteita. Pääväylät palvelevat erityisesti pitkien etäisyyksien työmatkaliikennettä ja elinkeinoelämän tavarakuljetuksia.

Valtatien 18 vuorokausiliikenne (KVL) on nykyisestä liittymästä Vaasan suuntaan (Kyrönmaantie) 5990 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on 460 ajoneuvoa (8,2 %). Seinäjoen suuntaan vuorokausiliikenteen määrä on 6790 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä 483 ajoneuvoa. Valtatien 16 vuorokausiliikenne (KVL) on 3772 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on 252 ajoneuvoa (6,4 %). Vuoteen 2050 mennessä liikennemäärien ennustetaan kasvavan Vaasan suunnalla noin 7500:aan, Seinäjoen suunnalla 8500:aan ja Lapuan suunnalla 4700:aan ajoneuvoon vuorokaudessa.

Uusi linjaus ja liittymäpaikka mahdollistavat myös valtateiden liittymän rakentamisen eritasoliittymäksi myöhemmin.

Valtatien 18 uusi linjaus rakennetaan nykyisen linjauksen eteläpuolelle, lähemmäksi nykyistä jätevedenpuhdistamoa. Valtatielle 18 rakennetaan saarekkeellinen kanavointi sekä rakenteellisesti päätiestä erotettu oikealle kääntyvien kaista. Valtatielle 16 rakennetaan oikealle kääntyvien kaista sekä liittyvän suunnan vapaa oikea liittymiskaistoineen. Valtatielle 18 tehdään uusi katoksellinen linja-autopysäkki. Samassa yhteydessä myös uuden pysäkin kanssa pysäkkiparin kanssa muodostava pysäkki Koskikujan päässä varustetaan katoksella.

Kaikki rakennettavat osuudet valaistaan.

Puhdistamontien yksityistieliittymä siirretään länteen, kanavoidun alueen ulkopuolelle, josta rakennetaan rinnakkaistie Y1. Lisäksi poistetaan Mällikkäläntien yksityistieliittymä, jonka kulku tapahtuu jatkossa nykyisen Koskikujan kautta.

Hankkeessa käytetään runsaasti kierrätettäviä uusiomateriaaleja mm. vaahtolasia ja masuunihiekkaa, jotka molemmat soveltuvat keveytensä vuoksi erinomaisesti tienrakentamiseen painumaherkille pohjamaille.

Urakoitsijalla on tarkoitus aloittaa työt viikolla 18, Vt 18 Seinäjoen suunnasta Vaasan suuntaan maanleikkaus- ja täyttötöillä.

Aluksi tietyö ei haittaa kovin paljon muuta liikennettä, koska väylää rakennetaan uudelle linjaukselle nykyisen tien sivussa. Työmaa-ajoneuvoja, lähinnä kuljetuskalustoa on kuitenkin muun liikenteen mukana heti työmaan alusta saakka. Kulku työmaa- alueelle pyritään järjestämään Mällikkäläntien kautta. Liikenteelle tulee haittaa viimeistään silloin, kun uusi tieosuus yhdistetään nykyisiin väyliin. Työmaa-alue merkitään tietyömerkein ja sillä käytetään tarpeen mukaan alennettuja nopeusrajoituksia.

Urakka on valmis marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Liitteet:

Lisätietoja

Tilaaja

Urakoitsija

  • Juhan Paja Oy:
    Työpäällikkö Teppo Luoto, puh. 0400 722 599, työmaapäällikkö Sami Käpyaho, puh. 044 777 0042, sami.kapyaho@juhanpaja.fi

                        

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)