Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden haku (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Valtakunnallisen hanketoiminnan tavoitteena on kohdentaa maaseutuohjelman hanke-rahoitusta hankkeisiin, jotka parantavat ohjelman tuloksellisuutta ja tehostavat sen toteutusta. Lisäksi tavoitteena on täydentää ja tukea alueilla tehtävää kehittämistä ja hanketoimintaa. Tällä hakukierroksella haetaan hankkeita rahoitettavaksi vuonna 2017.

Teemallinen ideahaku

Hakuun voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Valtakunnallisten hankkeiden ideahaku kohdennetaan tällä hakukierroksella seuraaviin kolmeen teemaan:
 

 1. Uuden hankintalain mahdollisuudet

Tavoitteena on luoda maaseudun toimijoille osaamista uuden hankintalain tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Hakuun esitettävien ideoiden tulee vahvistaa maaseudun toimijoiden hankintaosaamista tuottamalla ja välittämällä tietoa sekä kehittämällä yhteistyörakenteita. 

Ideoiden tulee edistää PK-yrittäjien yhteistyön rakentumista ja kannustaa pieniä paikallisia toimijoita osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tavoitteena on edistää yhteistyötä tarjoajien ja hankintayksiköiden välillä ja tuottaa osaamista molemmille osapuolille sekä synnyttää uusia tapoja luoda hankintakumppanuuksia. Valmistelussa tulee ottaa huomioon jo käynnissä olevat kehittämishankkeet sekä tarvittaessa sovittaa yhteen toimenpiteet tarkoituksenmukaisella tavalla.
 

 1. Palveluiden digitalisaation uudet mahdollisuudet

Tavoitteena on tuottaa uutta osaamista digitaalisten sisältöjen tuottamiseen sekä tiedottaa laajasti digitalisaatioon liittyvistä palveluista ja kokeiluista päällekkäisen työnvähentämiseksi.

Ideat voivat sisältää esimerkiksi käytännönläheistä neuvontaa, kokeilujen toteuttamiseen tarvittavien edellytysten ja verkostojen luomista tai demonstraatiotilaisuuksia, joissa jaetaan tietoa teknologioista ja työvälineistä sekä rohkaistaan niiden käyttöönottoon.

Ideoiden tulee edistää innovatiivisten uusien ratkaisujen kehittymistä.
 

 1. Maataloustuotannon kehittäminen

Tavoitteena on kehittää maataloustuotantoa ja nostaa tuotannon kilpailukykyä. Esitettävien ideoiden tulee pureutua tuotannon perusongelmiin, kuten kustannustason alentamiseen ja kannattavuuden nostamiseen. Ideoiden tulee edistää innovatiivisten uusien ratkaisujen kehittymistä ja uuden teknologian parempaa hyödyntämistä. Lisäksi toteuttamiseen tulee saada mukaan uusia toimijoita. Tämän teeman osalta julkisen rahoituksen osuus hankkeen kokonaisrahoituksesta on 60 %, 80 % tai 90 %.

Esitettävän hankeidean tulee soveltua Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020  www.maaseutu.fi
 

Tukimuodot

Ideahaku kohdentuu vain hanketukiin. Yrityskohtaiset ja yritysryhmien ideat ja kehittämisasiat on rajattu haun ulkopuolelle. Maaseudun innovaatioryhmien toimintaa (EIP) koskevat ideat ja kehittämisasiat on rajattu haun ulkopuolelle, koska innovaatioryhmien valinta tapahtuu erillisellä hakumenettelyllä.

Valintakriteerit

Hyväksyttävien hankkeiden valinnassa noudatetaan yhtenäisiä maaseutuohjelman valintakriteereitä. Lisäksi valtakunnallisten hankkeiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 1. Hanke toteutetaan koko maassa tai laajempana kuin alueiden välinen hanke, ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa.
 2. Hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa valtakunnallisena. Samansisältöinen hanke voidaan toteuttaa laajalla alueella yhdellä päätöksellä, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista rahoittaa alueellisena tai alueiden välisenä.
   

Hankkeen arvioinnissa otetaan huomioon puoltavina seikkoina seuraavat valintakriteerit:

 1. Hankkeen toteuttamiseksi on olemassa valtakunnallinen yhteistyöverkosto tai se luodaan hankkeen aikana tai se syntyy hankkeen tuloksena myöhemmin.
 2. Hanke kokoaa eri puolella maata olevia kohderyhmiä ja edunsaajia yhden hankkeen piiriin.
 3. Hanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita: Hanke luo lisäarvoa alueellisiin hankkeisiin sekä alueellisiin ja paikallisiin ohjelmiin/suunnitelmiin tai hanke luo lisäarvoa toimimalla valtakunnallisena pilottina.

Hakumenettely

Haku toteutetaan kaksivaiheisena:

 1. Ideahaku

Ensimmäisessä vaiheessa hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa tiivistetysti, erityisellä ideahakua varten laaditulla hakulomakkeella, joka on tulostettavissa osoitteessa:
Valtakunnallisten hankkeiden hakuprosessi  (maaseutu.fi)

Ideahakuvaiheessa hankeidean ei tarvitse olla vielä valmis hanke, vaan jatkovalmisteluun valituista ideoista jalostetaan varsinainen hankesuunnitelma ja hakemus (haun 2.vaihe). Ideahakuvaiheessa tärkeintä on esittää konkreettisesti se, mikä on hankkeen tarkoitus.

Allekirjoitettu ideahakulomake toimitetaan 5.1.2017 mennessä sähköpostitse pdf-muodossa: ideahaku.valtakunnallinen@ely-keskus.fi.

Ideahakulomake on mahdollista palauttaa myös postitse osoitteeseen:

Hämeen ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, PL 29, 15141 LAHTI

Viimeinen postituspäivä on 5.1.2017.

Hankeideat arvioi Hämeen ELY-keskuksen nimeämä arviointiryhmä. Arviointiryhmä valitsee jatkovalmisteluun valittavat hankeideat. ELY-keskus ei tee hankeideoista erillistä päätöstä.

Hämeen ELY-keskus tiedottaa arviointiryhmän kokouksen jälkeen osoitteessa www.maaseutu.fi ideoista, jotka tulivat valituiksi varsinaiselle hakukierrokselle.

 1. Varsinainen haku

Ideahakuvaiheesta jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan varsinainen hankesuunnitelma ja hankehakemus. Varsinaisen haun käynnistymisestä tiedotetaan erikseen jatkovalmisteluun valituille.

Arviointiryhmä käsittelee hankehakemukset. Hankkeista voidaan pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja. ELY-keskusten edustajista koostuva valintaryhmä valitsee rahoitettavat hankkeet.

Hämeen ELY-keskus tekee rahoitettaviksi valituista hankkeista päätöksen sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut myöntövaltuutta näiden hankkeiden rahoittamiseen.
 

Lisätietoja

Lisätietoja valtakunnallisten kehittämishankkeiden hausta antavat Hämeen ELY-keskuksessa:

asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Regional information