Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Endast högklassig skötsel i större utsträckning kan rädda traditionslandskapen (Egentliga Finland, Satakunta)

Riksomfattande inventering av traditionslandskap inleds sommaren 2016 i sydvästra Finland och Lappland

NTM-centralerna i Egentliga Finland och Lappland inleder sommaren 2016 en inventering av traditionslandskap (vårdbiotoper) med finansiering från miljöministeriet. Därtill utför Forststyrelsens naturtjänster motsvarande inventeringar på statens marker. Syftet är att utreda eventuella förändringar i tidigare inventerade objekts värden och skötsel samt att undersöka om objekten kunde utvidgas till närområden. Man inventerar dessutom naturvärdena i tidigare oinventerade objekt som har ett skötselavtal. Uppgifterna om traditionslandskapets värden behövs när man fastställer ersättningar för områden med ett skötselavtal. Man försöker också hitta nya traditionslandskap för att kunna utöka arealen för skötselobjekten. Det arbete som nu startas kommer att fortsätta och utvidgas att omfatta också andra delar av landet under de kommande somrarna.

Effektiva vårdare av traditionslandskap, korna är ofta lika intresserade av inventerarna som inventerarna av deras betesmark. Det omfattande nätverket av friska ängar, sammanlagt hundratals hektar, i Rekijoki ådal i kommunerna Somero och Salo hör till de bäst bevarade helheterna av traditionslandskap.  
Foto: Ritva Kemppainen

Traditionslandskapen en del av vår kulturhistoria

Traditionslandskapen (vårdbiotoperna) är områden som under en lång tid användes för foderproduktion och bete, och de karakteriseras av en säregen ängsflora och fauna, ett öppet eller halvöppet landskap och trädbeståndets mångsidiga struktur. Traditionslandskapen en del av finländarnas själsliga landskap. Då slåtter och bete fortfarande idkades här fanns det sammanlagt nästan två miljoner hektar ängsmark i Finland. Den traditionella hävden i största delen av objekten hade upphört redan i början av 1960-talet.

Under den föregående inventeringen av traditionslandskap på 1990-talet fann man bara ca 18 000 hektar värdefulla traditionslandskap. Det är viktigt att man nu kartlägger alla kvarvarande värdefulla objekt samt att man iståndsätter och åter börja använda dem på ett traditionellt sätt för foderproduktion för boskap. Målet på lång sikt är att utöka den vårdade arealen till 60 000 hektar. Det är också viktigt att man förbättrar kvaliteten på skötseln.

Genom skötsel av traditionslandskap (vårdbiotoper):

  • bevaras hotade naturtyper samt ängsflora och fågelfauna som är beroende av öppna miljöer och som gått tillbaka,
  • stöds finska gårdar med kreatur genom att de erbjuds god betesmark och deras behov av foderodling därmed minskar. Det här möjliggör också miljövänlig köttproduktion,
  • främjas landsbygdens livskraft då lokala entreprenörer sysselsätts och betesmarker arrenderas ut till gårdar med kreatur,
  • skapas bland lokalborna glädje över det öppna landskapet och betesdjuren,
  • bevaras kulturarv och kulturlandskap.

Uppgifter insamlas för planeringen av skötseln

Markägare eller objektens förvaltare kan delta i inventeringsarbetet i fält och på det sättet också få mer information om objekten och den rekommenderade skötseln. Uppgifterna om och värdet av traditionslandskap som klassats som värdefulla införs med markägarens tillstånd i miljöförvaltningens geografiska informationssystem. Inventeringen förpliktar inte markägare att vårda objekten men vi sporrar dem dock att sköta om objekten och informerar om potentiella finansieringskällor.

Traditionslandskap kan också arrenderas ut som betesmark eller för annan skötsel. På detta sätt har man lyckats få 20 000 hektar traditionslandskap att omfattas av skötsel, då överraskande många gårdar med kreatur har börjat idka betesbruk i traditionslandskap. Det har också öppnats en gemensam webbplats (laidunpankki.fi) för dem som behöver betesmarker och dem som kan erbjuda betesdjur.

Finansiering från landsbygdsprogrammet, ansökningstiden går ut i mitten av juni

Från systemet för miljöersättning inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kan man ansöka om medel för skötsel av vårdbiotoper, såsom för bete eller slåtter och röjning. Avtalet är femårigt. Man kan ansöka om miljöavtal från NTM-centralen i år fram till mitten av juni. Miljöersättning utbetalas för skötsel av vårdbiotop enligt arealen: 450 €/hektar/år. För de värdefullaste objekten, dvs. de som vid inventeringen har klassats som regionalt eller nationellt värdefulla traditionslandskap, kan man få miljöersättning 600 €/hektar, ifall skötseln bevarar objektens traditionella landskaps- och naturvärden eller gör dessa bättre än de var.


Ytterligare information:

NTM-centralen i Egentliga Finland: planerare Ritva Kemppainen, tfn 0295 023 012


Regional information