Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Två tjejer pratar om broschyren.

Samarbetet med ekosystemarbetet för sysselsättningen i Vasa blir intensivare 

Våren 2020 startade NTM-centralen i Österbotten tillsammans med Vasa stad ett nätverk för att bygga upp ett ekosystem för sysselsättningen i Vasa. Målet för ekosystemet för sysselsättningen är att åstadkomma en regional samarbetsmodell för övergripande skötsel av sysselsättningen. En gemensam nätverksbaserad handlingsmodell tjänar alla aktörer bättre och gör vägen till sysselsättningstjänster tydligare för arbetssökanden. Österbottens arbets- och näringstjänster, läroinrättningar, aktörer inom den tredje sektorn och aktörer inom näringslivet är nära med i arbetet. 

- Den centrala tanken är att genom ett nätverksbaserat samarbete aktivt erbjuda arbetssökande olika alternativ bland tjänster som gäller arbete, företagande, utbildning och vardagskompetens tillsammans med olika aktörer, sammanfattar ekosystemarbetets nya projektchef Mira Pihlaja. 

Det gemensamma utvecklingsarbetet mot en ny verksamhetskultur fortsätter 

År 2020 låg fokus på att intensifiera samarbetet och definiera gemensamma mål för utvecklingen. Till styrgruppen kallades ett flertal representanter för nätverket, bland dem också regionens riksdagsledamöter. Som utvecklingsobjekt valdes servicevägarna för fyra olika kundgrupper: långtidsarbetslösa och partiellt arbetsföra, invandrare, unga och uppsagda. 

Under våren utvidgades nätverket med organisationer och föreningar. Servicevägarna och nätverkets handlingsmodell utvecklas med målet att ge kunderna flexibel service. Corona har allt starkare lyft fram behovet av digitala datasäkra medel och Navigatorn i Vasa har som pilotarbete inlett användningen av ohjaustaverkossa.fi-plattformen. Den möjliggör multiprofessionell vägledning lätt och datasäkert. Ungdomar görs delaktiga när de är med i planeringen av ibruktagandet av digitala tjänster. Målsättningen är att utvidga användningen av ohjaustaverkossa.fi -plattformen också till andra servicestigar.  

- Digitala tjänster är inte den enda lösningen, men ett av de viktiga utvecklingsmålen men tanke på ekosystemets helhet, konstaterar Pihlaja.   

Mer information 

Mira Pihlaja 
Projektledare, Ekosystem för sysselsättning  
0295 056 235 | mira.pihlaja@te-byran.fi  
Arbets- och näringstjänster (TE-tjänster) i Österbotten  

En beskrivning av ekosystemet​​​​​​​