Navigeringsmeny

Regional information

Förfarande enligt miljökonsekvensbedömning har inletts för litiumbatterifabrikerna i Vasa och Karleby (Landskapen i Österbotten)

Finnish Battery Chemicals Oy håller på och planerar ett projekt med syftet att i Finland bygga fabriker för produktion av prekursor- och katodaktivmaterial som behövs vid tillverkningen av litiumbatterier. Eventuella förläggningsplatser för fabrikerna är Vasa, Karleby, Kotka och Fredrikshamn.

NTM-centralen i Sydöstra Finland fungerar som MKB-kontaktmyndighet

På projektet tillämpas förfarande enligt miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande), där kontaktmyndigheten är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Finnish Battery Chemicals Oy har lämnat in ett program för miljökonsekvensbedömning till kontaktmyndigheten 3.3.2020. NTM-centralen i Södra Österbotten har gett sitt utlåtande om MKB-programmet 14.4.2020.

NTM-centralen i Södra Österbotten: den markanvändningsmässiga beredskapen för placeringen av fabrikerna finns

I sitt utlåtande har NTM-centralen i Södra Österbotten ansett det vara viktigt att bedömningen av miljökonsekvenser granskas på ett tillräckligt stort område. Ytterligare anser NTM-centralen att konsekvenserna ska utredas på motsvarande nivå för alla projektalternativ på så sätt att det är möjligt att jämföra de olika projektalternativen på basis av de betydande miljökonsekvenserna för respektive alternativ.

NTM-centralen i Södra Österbotten har i sitt utlåtande beaktat att projektalternativen i Vasa och Karleby förläggs till områden, där det från tidigare finns markanvändningsmässig beredskap att placera fabriker. Både i Vasa och Karleby har områdena i planerna anvisats som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader där en betydande anläggning för produktion eller lagring av farliga kemikalier får placeras (T/kem). Med tanke på trafikkonsekvenserna är det viktigt att utreda hurudana konsekvenser projektet har på trafikens smidighet och trafiksäkerheten samt bedöma eventuella medel för att lindra konsekvenserna.

Vattnets tillräcklighet och vattenutsläppen ska utredas

Enligt bedömningsprogrammet behövs en betydande mängd process- och kylvatten för verksamheten i fabrikerna. NTM-centralen i Södra Österbotten har begärt att den projektansvariga ska utreda vattnets tillräcklighet samt platsen där vattnet tas. En betydande mängd bl.a. värme och salt (Na2SO4) skulle ledas ut till havet. NTM-centralen anser att det ska utarbetas modeller för vattenutsläppen och att konsekvenserna av utsläppen beaktas i alla vattenförekomster i konsekvensområdet samt separat för varje kvalitetsfaktor.  Särdragen i områdena där vattnet släpps ut och de förändringar som under de senaste åren har skett där, såsom ökningen av det fiskeriekonomiska värdet i Stadsfjärden i Vasa, bör beaktas vid bedömningen.

Ytterligare har NTM-centralen i Södra Österbotten begärt precisioner bl.a. när det gäller granskningen av arter enligt naturdirektivets bilaga IVa samt behovet av Naturabedömningar. NTM-centralen har begärt en bedömning om huruvida genomförandet av projekten fordrar att man avviker från förbuden i naturvårdslagen eller fredningsbestämmelserna för privata naturskyddsområden. NTM-centralen anser att bullerkonsekvenserna och spridningen av utsläpp i luften ska bedömas genom modelleringar.

Mer information:

  • Gruppchef Päivi Karttunen, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 824
  • Direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 050 344 2414

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)