Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn arviointiselostus nähtävillä (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 14.3.2019 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen) Vaalan kunnan valtuustosalissa osoitteessa Vaalantie 14, Vaala. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), Vaalan kunnan, hankevastaavan (Tuulialfa Oy) ja YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) edustajat. Samassa tilaisuudessa esitellään myös Turkkiselän tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineisto. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja keskustelemaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 22.2 - 1.4.2019 Vaalan, Paltamon ja Puolangan kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/turkkiselkatuulivoimayva.

Hankekuvaus

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Vaalan kunnan alueelle. Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan itäosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Hankealueen pinta-ala on noin 37 km2. Alue rajautuu idässä Puolangan ja Paltamon kunnanrajaan.

Tuulipuisto käsittäisi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan joko 63 tuulivoimalaa (VE1) tai 49 tuulivoimalaa (VE2). Kunkin tuulivoimalan yksikköteho on 3,45 - 8 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 280 metriä. Sähkönsiirron osalta on tarkastelussa kaksi liityntävaihtoehtoa eli liittyminen hankealueen eteläosan poikki sijoittuvaan Fingridin voimajohtoon (220 kV tai Fingridin suunnittelemaan tulevaan 2 x 110kV) tai liittyminen Nuojuan sähköasemalla noin 30 kilometrin etäisyydellä.

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Kannanotot tulee toimittaa 1.4.2019 mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään 31.5.2019. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, laitetaan nähtäville edellä mainitulle internetsivulle.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tuukka Pahtamaa, puh. 0295 038 394, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Tuulialfa Oy, Antti Tanskanen, puh. 044 9770 409, etunimi.sukunimi@tuulialfa.fi

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, puh. 010 33 28373, etunimi.sukunimi@poyry.com


Regional information