Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Nyland - ett av de områden där den ekologiska produktionen utvecklas snabbast (ELY-centralen i Nyland)

Ekologisk produktion bedrivs på närmare tio procent av de nyländska jordbruken.

- Nylands ELY-centrals område är ett av de områden i södra Finland som har den tätaste förekomsten av  ekojordbruk, åtminstone i förhållande till det totala antalet jordbruk, säger Jarmo Kitula, ansvarig för det regionala verkställandet av jordbrukets miljö- och stödpolitik.

Av de 3 800 jordbruken i Nyland har ca 350 valt att idka ekologisk produktion.

ELY-centralerna beviljar specialstöd till ekoodlare som ingår ett femårigt avtal om miljöspecialstöd och följer villkoren i det.  ELY-centralerna uppdrar också inledande kontroller av ekojordbruken samt de årliga produktionskontrollerna.

Vad är det som gör ekologisk produktion ekologisk? Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) definierar ekologisk på följande sätt: "Ekoproduktion står för produkter som genom sina framställningsmetoder är ofarliga för miljö, för människors, växters och djurens hälsa och välfärd."

 


Det höga antalet ekojordbruk i Nyland förklaras av den goda marknaden. Intresset för närproducerad mat och ekologisk produktion ökar och i Nyland är distributionssträckorna korta till en stor grupp köpstarka konsumenter.  

- Miljöfrågor intresserar och för en del av konsumenterna är det en ideologisk fråga, påpekar Niina Ojala som handlägger specialstöden.

Största delen av de nyländska ekojordbruken idkar växtodling. Ekologisk husdjursproduktion finns endast på cirka 30 jordbruk.

- I Nyland har antalet djurgårdar minskat hela tiden med undantag för hästhushållningen och det förklarar den särskilt stora volymen växtodlingsgårdar inom ekoproduktionen, kommenterar Kitula.

Också naturförhållandena uppmuntrar till odling: Nyland är ett Finland i miniatyr, när det kommer till väderförhållandena kan allt som odlas i landet också odlas här.

Närmat och ekologisk produktion utgör särskilda mål i regeringens matprogram: Strävan är att öka andelen ekologiskt odlad åkerareal i Finland till 20 procent före år 2020. Avsikten är att göra den ekologiska produktionen mångsidigare och utöka den så den motsvarar efterfrågan. Hela den ekologiska matkedjan är nu ett utvecklingsobjekt.


Strikta produktionsvillkor för ekoprodukter

För att en jordbrukare ska få marknadsföra sina produkter som ekologiska måste han eller hon höra till Eviras kontrollsystem för ekologisk produktion och iaktta dess villkor. Specialstödsavtalen om ekologisk produktion styrs av Landsbygdsverket, produktionsvillkoren av Evira och det regionala verkställandet av primärproduktionen administreras av ELY-centralerna.

En odlare som övergår till ekokontroll måste först klara av en inledande kontroll, där man bl.a. säkerställer att gården har de förutsättningar som behövs för att kunna fungera enligt villkoren för ekologisk produktion. Sådana villkor är t.ex. att inte använda bekämpningsmedel och konstgjord gödsel i jordbruket.

Det ekologiska produktionssättet övervakas regelbundet. Eviras befullmäktigade kontrollanter besöker jordbruken varje år. Också ELY-centralens inspektörer kan ta kontakt, eftersom varje år inspekteras åtminstone 5 procent av alla de jordbruk som ansökt om EU:s arealstöd.

 
Specialstödsavtalen lämnas in på våren

Den ekologiska produktionens konkurrenskraft stöds, eftersom skörden kan bli mindre än genomsnittet: en jordbrukare som hör till kontrollsystemet kan på basis av miljöspecialstödsavtalet ansöka om stöd för att täcka inkomstbortfallet.

På våren är det mest bråttom, tiden för att lämna in specialstödsansökningar går ut i slutet av april. På våren inkommer också ansökningar om dispens och uppdras produktionskontroller som det kan bli flera av för en och samma gård.

- Vid ELY-centralen i Nyland behandlades år 2012 mer än 500 beslut i anslutning till kontrollsystemet för ekologisk produktion, berättar Virpi Aspelin-Nieminen som behandlar Eviras produktionsvillkor vid ELY-centralen.

Stödbesluten fattas först på hösten – då vet man hur stora anslag ELY-centralerna får.

- Anslagen har inte varierat mycket från år till år. Det har varit möjligt att regelbundet ansöka om stöd för såväl ekologisk växtproduktion som ekologisk husdjursproduktion. Men nu då landsbygdsprogrammet går mot sitt slut, så är pengarna rätt långt uppbundna, vet Kitula.  

I fråga om de nya åtgärderna kommer det nya landsbygdsprogrammet i praktiken igång först 2015. Under den nya programperioden utgör ekologisk produktion en egen åtgärd. År 2014 kommer alltså ännu att vara en övergångsperiod då de gamla villkoren följs.

På bilden Nina Ojala (till vänster), Virpi Aspelin-Nieminen, Jarmo KItula.

 

 

 

Text och bild: Memmi Ojantola

 


Regional information