Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Nya ledningar i havsbottnen – MKB-process på gång (ELY-centralen i Nyland)


I Nord Streams utvidgningsprojekt byggs två undervattensledningar för gas från Ryssland tvärs över Östersjön till Tyskland. Nord Stream har redan tidigare byggt två ledningar med samma sträckning. Alternativen är att ledningarna går från anslutningspunkten i Ryssland via finskt, svenskt och danskt vatten till Tyskland. ELY-centralen i Nyland är kontaktmyndighet för projektet i den miljökonsekvensbedömning (MKB) som pågår som bäst.

Avsikten är att hela MKB-processen ska vara slutförd i början av 2015. Ledningslinjerna börjar byggas år 2016. Nord Stream utreder som bäst utvidgningsprojektets miljökonsekvenser och vidtar förberedande åtgärder, bland annat kartlägger projektiler och kablar i havsbottnen. Traditionella projektiler, såsom minor, sprängs eller flyttas bort från ledningslinjen. Kemiska vapen kringgås, eftersom det är för riskabelt att börja flytta dem.

De nya ledningarna ska läggas ner så nära de befintliga ledningarna som möjligt - man lämnar ett mellanrum på ca 500 meter. När man bestämt måttet har man beaktat risken för olyckor samt möjligheten att det fartyg som ledningarna läggs ut ifrån måste förankras i havsbottnen.

Ledningarnas livslängd är ca 50 år. De övervakas 24 timmar i dygnet från ett kontrollrum i Schweiz.  Om det uppstår ett läckage i ledningen, slår systemet genast larm så man kan strypa gasflödet.

Det mycket osannolikt att gas kommer ut i havet. Enligt en riskanalys kan det ske endast ungefär vart 28 000 år. En olycka skulle i första hand vara en säkerhetsrisk, eftersom fartyg som befinner sig nära sprickan kan bli utsatta för ett lättantändligt gasmoln. En annan risk som fartyget utsätts för är att vattnets lyftkraft minskar. För miljön består konsekvenserna av att naturgas (metan) släpps ut i atmosfären.

ELY-centralens utlåtande om MKB-programmet sysselsätter Päivi Blinnikka i juni. Sista dagen för att ge utlåtanden är 5.7.

 

Päivi Blinnikka, du är Nylands ELY-centrals kontaktmyndighet för Nord Streams MKB-projekt. På vilket sätt skiljer sig detta projekt från den första miljökonsekvensbedömningen som gjordes för Nord Streams gasledningsprojekt?

 • Det skiljer sig mycket. Det är bra att vi nu har erfarenhet av ett motsvarande projekt. T.ex. så vet vi mycket mer om förhållandena på havsbottnen. Och så har tekniken redan blivit testad i praktiken.
 • Å andra sidan har det nu kommit fram nya saker som bör utredas. T.ex. det radioaktiva nedfall som samlats på botten av Finska viken har väckt diskussion. Nedfallet kommer delvis från naturliga källor och delvis från olyckan vid kärnkraftverket i Tjernobyl år 1986.
 • Nuförtiden är vi noggrannare med alla miljökonsekvenser och därför kommer vi att kräva att arbetet med ledningarna inte orsakar avfall eller skräp i havet, alltså inget extra utöver ledningarna.
 • Bullerutredningar under vatten är också nytt. Buller uppstår både när ledningarna byggs och när gasen går fram genom ledningarna. Det ska bli intressant att få reda på om de påverkar organismerna i havet.

  Miljöministeriet är kontaktmyndighet för de gränsöverskridande konsekvenserna. Vad betyder det?
 • I praktiken betyder det att MM förmedlar Östersjöstaternas utlåtanden och åsikter till oss här på ELY-centralen i Nyland. I vårt eget utlåtande beaktar vi för vår del också dessa åsikter och utlåtanden, som inhämtats via det internationella hörandet.

  Tiden för att lämna in utlåtanden och åsikter börjar vara till ända. Hurdan respons har ni fått?
 • För tillfället ganska lite. Ännu är det ett par veckor kvar.  Några anser att Finland inte skulle få överlåta delar av sina ekonomiområden i havet till ett bolag i rysk ägo, åtminstone inte utan ersättning. Några har igen varit oroliga för verksamheten vid rörbeläggningsfabriken i Kotka.

  Vad sker härnäst?
 • Vi överlämnar vårt utlåtande om MKB-programmet. Efter det börjar bolaget utreda projektets miljökonsekvenser utgående från MKB-programmet och vårt utlåtande. Miljökonsekvenserna sammanställs i en MKB-beskrivning, som enligt dagens uppskattning borde vara klar i slutet av 2014. Den bedöms i sinom tid på samma sätt som MKB-programmet nu. Nord Stream kan få sina tillstånd först när MKB-förfarandet har avslutats.


  Projekt som gäller energilösningar är väldigt aktuella just nu. Gasum Oy planerar att bygga en import- och lagringsterminal för flytande naturgas (LNG) i Finland och etableringsalternativen är Borgå och Lovisa. Konsekvenserna av projektet har bedömts och just nu pågår hörandeförfarandet i anslutning till MKB-beskrivningen. Helsingfors Energi undersöker som bäst möjligheterna att öka användningen av biobränslen i energiproduktionen. Alternativen är att bygga ett nytt kraftverk som drivs av biobränslen i Nordsjö eller att öka användningen av biobränslen vid de nuvarande energianläggningarna. ELY-centralen i Nyland har just gett sitt utlåtande om projektets MKB-program.

 

 

Text: Sari Laine
Bilder: ELY-centralen (Päivi Blinnikka), Nord Stream


 

 

 


Regional information