Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Uusia ohjeita ja säännöksiä pilaantuneen maaperän puhdistamiseen (Pirkanmaan ELY-keskus)

1.9.2014 uudistunut ympäristönsuojelulaki toi maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen muutoksia, joihin toiminnanharjoittajien ja muiden alalla toimivien on hyvä kiinnittää huomiota.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta on nykyisin jätettävä ilmoitus ELY-keskukselle viimeistään 45 päivää ennen puhdistamisen aloittamista. Puhdistaminen edellyttää ympäristölupaa enää vain poikkeustapauksessa ja puhdistamisen yhteydessä voidaan myös hyödyntää kaivettua maa-ainesta kaivualueella. Pilaantumisen aiheuttaja on lisäksi nykyisin velvollinen oma-aloitteisesti selvittämään alueen pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen sekä toimittamaan selvityksen ELY-keskukselle.

Perustilaselvitys

Ympäristönsuojelulaissa tarkemmin määriteltyjen laitosten (direktiivilaitokset), jotka käyttävät vaarallisia aineita, on laadittava maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys. Direktiivilaitosten toiminnan päättyessä maaperä ja pohjavesi on palautettava perustilaan, jos näiden tila on heikentynyt merkittävästi. Tavoitteena on korostaa maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi tarvittavien toimenpiteiden merkitystä laitoksen toiminnassa.

Perustilaselvitys ei kuitenkaan korvaa maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia, joka tehdään riskiperusteisesti mm. alueen maankäyttö huomioon ottaen pohjautuen edelleen valtioneuvoston vuonna 2007 antamaan asetukseen.  Perustilaselvityksen soveltamisesta ja laatimisesta on tehty ohje toiminnanharjoittajille, konsulteille ja viranomaisille (Ympäristöhallinnon ohjeita 8/2014, Ympäristönsuojelulain mukainen perustilaselvitys).
 

Vuotava öljysäiliö aiheuttaa mittavia vahinkoja maaperään. Kuva: Heikki Kokkonen


Uusi ohje pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista

Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistamistarpeen arvioinnista on myös annettu uusi ohje (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014, Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta), joka korvaa aiheesta aiemmin annetun ympäristöhallinnon ohjeen vuodelta 2007 (Ns. PIMA-ohje). Ohjeessa käsitellään riskinarvioinnin tavoitteita, toteutusta ja dokumentointia sekä kestävän riskinhallinnan arviointia ja periaatteita. Lisäksi ohjeessa annetaan näitä koskevia yleisiä suosituksia. 

Uudessa ohjeessa korostetaan entistä enemmän riskinarvioinnin ja riskinhallinnan välistä yhteyttä niin, että kunnostustavoitteet ja kunnostustoimenpiteet valittaisiin todettuun riskiin perustuen kestävästi. Ohje on hyödyllinen suunnitelmien ja arviointien tekijöille ja tilaajille sekä muille alan asiantuntijoille.

Säädösuudistusten rinnalla ympäristöhallinto on käynnistänyt valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisen strategiatyön, jonka tavoitteena on lisätä julkisin varoin tehtävän kunnostamisen kustannustehokkuutta ja järjestelmällisyyttä sekä nopeuttaa ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta merkittävien kohteiden puhdistamista yhtenäisin kriteerein. Strategia-asiakirja valmistuu tulevana syksynä.

Teksti: Olli Valo


Lisätiedot


Regional information