Navigeringsmeny

Regional information

Samrådet om avgränsning och klassificering av grundvattenområden i Nykarleby inleds (Österbotten)

Grundvattenområdena på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) reviderades år 2015. Enligt den nya lagstiftningen ska alla grundvattenområden granskas enligt skyddsbehov och lämplighet för vattenanskaffning. På samma gång granskas ekosystem som är beroende av grundvatten. Ett kommunspecifikt samråd ordnas om avgränsnings- och klassificeringsändringarna, och följande i tur står Nykarleby. Under samrådet har kommuninvånarna möjlighet att bidra med information som har betydelse för klassificeringen och gränsdragningen.

De största förändringarna för grundvattenområdena i Nykarleby  gäller sammanslagningen av områden på två olika ställen samt gränsjusteringar av Gunnarskangan grundvattenområde enligt strukturutredningen som har gjorts av Geologiska forskningscentralen. För några områden föreslås även mindre tekniska gränsdragningar. Enligt förslaget avlägsnas två punktformade berggrundsbrunnar från klassificeringen av grundvattenområden, eftersom områdenas ringa grundvattenförekomst inte lämpar sig för samhällets vattenförsörjning och vattenuttaget är liten. I klassificeringen föreslås totalt 12 grundvattenområden inom Nykarleby kommuns område, varav Gunnarskangan, Hysalheden-Socklotheden, Kainuunkangas, Kyrktallberget, Makkarus ja Rösslossberget klassificeras som klass 1 och Anthärsning, Bredkangan, Markby, Marken-Åvist, Palomhedet och Storsanden som klass 2.

Enligt lagen ska Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) klassificera grundvattenområden enligt följande:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom i klassen E de grundvattenområden, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Beredningshandlingarna om grundvattenområdenas gräns- och klassificeringsförslag är framlagda till påseende på kommunernas officiella anslagstavlor i Nykarleby, Pedersöre och Kauhava under tiden 28.5.2020–10.7.2020 samt elektroniskt på:

www.miljo.fi > Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i Finland > (välj) Södra Öster-bottens NTM-central

NTM-centralen påminner om att klassificeringen och gränsdragningen endast görs på basis av hydrogeologisk information och vattentagning. Informationen kan skickas till NTM-centralen senast 10.7.2020 kl. 16.15 via post eller e-post:

Registraturen för NTM-centralen i Södra Österbotten, Alvar Aallon katu 8, PB 156, 60101 Seinäjoki

E-post: registratur.sodraosterbotten(at)ntm-centralen.fi

Tilläggsinformation:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)