Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Utsläppen av växthusgaser minskade i Nyland, men vattendragen mår sämst i hela landet (ELY-centralen i Nyland)

Under 2012 uppgick Nylands utsläpp av växthusgaser till cirka 14,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen ökade med omkring 9 procent jämfört med 1990, men minskade i förhållande till utsläppen 2006/2008. Efter 2006/2008 ökade utsläppen orsakade av fjärrvärme och elvärme mest. Utsläppen från övriga sektorer minskade. I Nyland har utsläppen per invånare minskat under den granskade perioden.

Utvecklingen av utsläppen av växthusgaser är en av de indikatorer som används för att bedöma miljöns tillstånd. Enligt den färska översikten Miljöns tillstånd i Nyland 2013 har miljöns tillstånd i stor utsträckning stannat på samma nivå eller förbättrats något jämfört med 2008. Till exempel har utnyttjandet av samhällsavfall och antalet skogar som skyddas genom METSO-handlingsplanen ökat och vägtrafikens utsläpp i luften minskat. Å andra sidan är tillståndet i vattendragen det sämsta i landet, antalet personbilar ökar och tätorterna och deras randområden breder ut sig.

Utöver översikten för Nyland finns det översikter för de tolv övriga regionerna och en riksomfattande översikt över miljöns tillstånd.

Ytterligare information:

  • Planerare Hanna Aho, NTM-centralen, tfn 0295 020 916
  • Informatör Sari Laine, NTM-centralen, tfn 0295 021 248

E-post fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Regional information