Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen i Nyland beviljade understöd för vård av värdefulla byggnadsarv

NTM-centralen i Nyland har beviljat understöd för vård av byggnadsarvet för 35 olika objekt för sammanlagt 209 100 euro. Ansökningar kom sammanlagt från 73 objekt. Understöd beviljas för åtgärder som stöder bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Sådana är till exempel reparationsarbeten av tak, ytterväggar, fundament, fönster eller eldstäder. Ansökarna kan vara privata ägare och samfund.

Av de understöd som nu beviljades finns nio objekt i Helsingfors, fem i Raseborg, fyra i Borgå, tre i Lojo och tre i Nurmijärvi. Därtill finns 1–2 objekt som beviljats understöd i följande kommuner: Askola, Esbo, Högfors, Kyrkslätt, Lovisa, Mäntsälä, Borgnäs, Sjundeå och Tusby.

Understödet kan utgöra högst hälften av kostnaderna. Understödssummorna varierar mellan 500 och 35 000 euro. Understöd kan sökas årligen före utgången av november. Understödsanslagen är anvisade av Miljöministeriet.

Ytterligare information:

 

 

Understöden för vård av byggnadsarvet har många positiva effekter

Miljöministeriet publicerade i början av året en utredning om effekterna av understöd för vård av byggnadsarvet. Största delen av understödsmottagarna som svarade på enkäten ansåg att understödet hade en särskild betydelse för bevarandet och användningen av det renoverade objektet. Oberoende av understödssummornas knappa mängd upplevde understödsmottagarna att de beviljade understöden oftast varit tillräckliga eller delvis tillräckliga för att genomföra renoveringen.

De som svarade på enkäten hade i allmänhet fått under 5 000 euro i understöd. Med understöd för vård av byggnadsarvet stöder man bevarandet av värdefulla kulturmiljöobjekt. Renoveringarna kan också påverka områdets dragningskraft och attraktivitet till exempel för turismens del.

Understödens finansiella effekter är mångfaldiga i relation till de små understödssummorna som endast täcker en liten del av projektens totala kostnader. Finansiella effekter uppstår bland annat från materialupphandlingar och anställning av arbetskraft. De är särskilt viktiga lokalt och för aktörer som deltar i enskilda renoveringar.

"Utredningen påvisar att understöden för vård av byggnadsarvet har omfattande positiva effekter. Förhoppningsvis får man mer understödsanslag under den kommande regeringsperioden På så sätt kunde man med understöden stöda kulturmiljöns dragningskraft ännu mer planerat och omfattande", konstaterar Matleena Haapala, regeringssekreterare vid Miljöministeriet.

 

Ytterligare information:

Utredningens rapport: Bedömning av konsekvenserna av understöd för vård av byggnadsarvet


Regional information