Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Företagsstöd utbetalda av ELY-centralen i Nyland i april-juni 2013 (ELY-centralen i Nyland)

ELY-centralen i Nyland har under det andra kvartalet 2013 betalat sammanlagt 2,9 miljoner euro i stöd till 159 företag. Mottagarna av understöden och stödsummorna finns i bifogade fil.

ELY-centralen betalade sammanlagt 1 352 632 euro i understöd för utvecklande av företag till 121 företag i huvudstadsregionen. Understödet var i medeltal 11 179 euro/företag. Understöd för utvecklande av företag beviljas för startstöd, förberedande finansiering och för övriga utvecklingsåtgärder, typiskt är för internationalisering. Med understöden främjas grundande av små och medelstora företag, deras tillväxt, utveckling och internationalisering. Totalsumman av de utbetalda understöden har blivit något mindre. I april–juni 2012 betalades sammanlagt 1 481 715 euro i motsvarande stöd till 134 företag i huvudstadsregionen, det vill säga i medeltal 11 057 euro/företag. Under pågående år i april–juni har 124 nya ansökningar om företagsstöd anhängiggjorts, ansökningarnas totalsumma är 2 977 781 euro.

Under början av året har sammanlagt 730 262 euro betalats i stöd för förbättring av företagets verksamhetsmiljö till sju projekt. Verksamhetsmiljöstöd kan beviljas till samfund som inte eftersträvar vinst för projekt som har för avsikt att förbättra företagens verksamhetsmiljö eller att förbättra utvecklingsförutsättningarna för företagsverksamheten. Till ett projekt har betalats 143 870 euro i investeringsstöd i sysselsättningsfrämjande syfte.

Nylands ELY-central har i januari–mars 2013 betalat sammanlagt 697 265 euro i energistöd till 30 stödmottagare.  Antalet energistöd har ökat jämfört med motsvarande period i fjol, då sammanlagt 233 564 euro betalades till 15 stödmottagare. I april–juni har 35 nya ansökningar om energistöd för sammanlagt 2 468 260 euro lämnats in.

Beviljande av företagens utvecklingsstöd och företagens verksamhetsmiljöstöd grundar sig på lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006). Beviljande av energistöd grundar sig på statsunderstödslagen (688/2001).

 

Företagsstöd utbetalda av ELY-centralen i Nyland i april-juni 2013 (på finska, pdf. 311 kt)

 

Mer information: 

Henri Molander,  0295 021 106, henri.molander(at)ely-keskus.fi
Företagsfinansiering och Innovationer

 


Regional information