Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Företagsstöd utbetalda av ELY-centralen i Nyland i juli-september 2013 (ELY-centralen i Nyland)

ELY-centralen i Nyland har under det tredje kvartalet av 2013 betalat sammanlagt 1 146 989 euro i utvecklingsunderstöd till 114 små och medelstora företag. Understödet var i medeltal 10 061 euro/företag. Understöd för utvecklande av företag beviljas för startstöd, förberedande finansiering och för övriga utvecklingsåtgärder, typiskt är för internationalisering. Med understöden främjas grundande av små och medelstora företag, deras tillväxt, utveckling och internationalisering. Totalsumman av de utbetalda understöden har blivit något mindre. I juli–september 2012 betalades sammanlagt 1 219 550 euro i motsvarande stöd till 119 små och medelstora företag, det vill säga i medeltal 10 248 euro/företag. I juli–september under pågående år har 102 nya ansökningar om företagsstöd anhängiggjorts och deras totalsumma är 2 348 521 euro.

I juli-september har sammanlagt 136 194 euro betalats i understöd för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö till två projekt. Understödet för utvecklande av verksamhetsmiljön kan beviljas till samfund som inte eftersträvar vinst för projekt som har för avsikt att förbättra företagens verksamhetsmiljö eller att förbättra utvecklingsförutsättningarna för företagsverksamheten.

Beviljandet av understöd för utvecklande av företag och företagens verksamhetsmiljö grundar sig på lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (1336/2006).

Dessutom har ELY-centralen i Nyland i juli–september 2013 betalat sammanlagt 258 707 euro i energistöd till allt som allt 22 stödtagare.  Energistödens belopp har minskat klart jämfört med året innan, då 901 784 euro betalades till sammanlagt 10 stödtagare. I juli-september har 18 nya ansökningar om energistöd för sammanlagt 42 521 576 euro lämnats in.

Beviljandet av energistöd grundar sig på statsunderstödslagen (688/2001).

Företagsstöd utbetalda av ELY-centralen i Nyland i juli-september 2013 (pdf. 143 kt)

 

Ytterligare upplysningar:
Henri Molander,  0295 021 106, henri.molander(at)ely-keskus.fi
Företagsfinansiering och Innovationer

 

 

 

 

 

 


Regional information