Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

4000 euros sysselsättningspremie till arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös eller partiellt arbetsför person (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Vid ingången av året trädde ett försök med sysselsättningspremie i kraft. Avsikten med försöket som pågår i ett halvt år är att främja långtidsarbetslösas och partiellt arbetsföras möjligheter att få sysselsättning och att få fler företag att använda sig av lönesubvention. Medan försöket pågår kan en arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet få en sysselsättningspremie på 4 000 euro när arbetsgivaren med hjälp av lönesubvention anställer en långtidsarbetslös eller partiellt arbetsför person i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare. Sysselsättningspremien kan också beviljas för perioder med lönesubvention som beviljats i fjol efter 1.9.2018, ifall arbetsavtalet ändras så att anställningsförhållandet från att vara i kraft en viss tid gäller tillsvidare.

Sysselsättningspremien betalas av arbets- och näringsbyrån. Arbetsgivaren ska lämna in ansökan om sysselsättningspremie inom tre månader från utgången av den kalendermånad under vilken det tills vidare gällande arbetsavtalet har ingåtts. Anställningsförhållandet måste vara i kraft när ansökan inlämnas.

Förutsättningarna för att få sysselsättningspremie är att:

  • arbetsgivaren har beviljats lönesubvention för att anställa en långtidsarbetslös eller partiellt arbetsför person
  • anställningsförhållandet ska gälla tillsvidare omedelbart när det lönesubventionerade arbetet inleds eller så ska det ändras från tidsbestämd anställning till tillsvidareanställning under lönesubventionsperioden
  • anställningsförhållandet börjar under lönesubventionsperioden eller omedelbart efter att den upphör och arbetstiden överstiger 80 procent av den inom branschen tillämpade maximiarbetstiden för en heltidsanställd.

Arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (6,7 %)

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av december sammanlagt 7 780 arbetslösa arbetssökande. Det är 1 374 färre än för ett år sedan. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 1 142 personer. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (6,7 %). Motsvarande siffra i Södra Österbotten är 7,9 % och i hela landet 9,7 %. Jämfört med november månad ökade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 1,0 procentenhet. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Mera information: Arbets- och näringsbyråns direktör Mika Palosaari, mika.palosaari(at)te-toimisto.fi

Läs mer om sysselsättningspremien (te-tjänster.fi)


Regional information