Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Tuuloksen kiertotalouspuistohankkeen YVA-ohjelmasta on annettu yhteysviranomaisen lausunto (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Paadenkolu Oy:n Tuuloksen (Hämeenlinna) kiertotalouspuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Arviointiohjelmasta jätettiin 10 lausuntoa ja 61 mielipidettä. Hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen YVA-ohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon mukaisesti.

Yhteysviranomainen pitää arviointiohjelmaa riittävänä huomioiden ohjelmavaiheen sisältövaatimukset. Arviointiselostuksessa tulee tarkentaa hankkeen ja ympäristön nykytilan kuvausta. Vaikutusaluetarkastelua tulee laajentaa huomioiden erityisesti pintavesiin kohdistuvat vaikutukset. Hankkeen vaihtoehtojen suhdetta maankäytönsuunnitelmiin tulee tarkentaa ja liikennevaikutusten arvioinnissa ottaa huomioon Mustajärventien nykyiset ominaisuudet ja käyttö. Yhteysviranomainen näkee hankkeen ja nykyisen kiviainestenottotoiminnan yhteisvaikutukset oleellisena osana laadittavaa ympäristövaikutusten arviointia.

Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista noin kolmen kilometrin etäisyydelle Tuuloksen taajamasta. Noin 35 ha laajuisen kiertotalouspuiston toimintoihin kuuluvat erilaisten jätteiden vastaanotto, käsittely ja loppusijoitus sekä turpeen ja maa-ainesten otto sekä käsittely. Hankealueelle suunnitellaan myös lumen- ja maankaatopaikkaa sekä puuterminaalitoimintaa. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä arviointimenettelyn aikana.

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää hankkeen kannalta merkittävien ympäristövaikutusten tunnistamista, arviointia ja huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa päätöksenteon perustaksi.

 

YVA-ohjelma ja yhteysviranomaisen siitä antama lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:

https://www.ymparisto.fi/tuuloksenkiertotalouspuistoYVA

 

Lisätietoja:

Kirsi Lehtinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 202, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 

 

 

 

 


Regional information