Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin Härkäsuolle sijoittuvan sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamishankkeen ympäristövaikutukset arvioitu; hanke on toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin Härkäsuolla sijaitsevan sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.  

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE oy) suunnittelee Härkäsuon sivutuotteiden ja jätteiden käsittely- ja läjitysalueen laajentamista nykyisellä toiminta-alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä. Suunniteltuja uusia toimintoja ovat bioterminaali ja materiaalien käsittely hyödyntämistä varten mm. seulomalla, murskaamalla, jauhamalla tai lisäaineistamalla. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisessa laajuudessa.

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon laajennusalueet sijaitsevat n. 6 km Naantalin voimalaitokselta pohjoiseen Naantalin kaupungin pohjoisosassa Maskun kuntarajan läheisyydessä Isosuontien varrella.

YVA-menettelyssä on tutkittu seuraavat vaihtoehdot (VE):

VE 0: Hanketta ei toteuteta, eli laajennusalueita ei oteta käyttöön

VE 1a: Hanke toteutetaan suppeammalla louhinnalla, jolloin toteutetaan voimalaitoksen sivutuotteiden ja jätteiden mahdollinen käsittely laajennusalueilla, materiaalien ohjaus hyötykäyttöön ja tarvittaessa loppusijoitus; louhittavan kallion määrä on 265 000 m3 ja loppusijoitusalueen lisäkapasiteetti 1,68 milj. m3.

VE 1b: Kuten VE 1a, mutta louhittava alue on laajempi, mikä mahdollistaa laajemman kenttä- ja loppusijoitusalueen; louhittavan kallion määrä on 465 000 m3 ja loppusijoitusalueen lisäkapasiteetti 1,99 milj. m3.

Arviointiselostuksesta on annettu kuulutusaikana 7 viranomaislausuntoa ja yksi mielipide.

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on tunnistettu toiminnan aikaiset ja sen päättymisen jälkeiset vaikutukset. Arvioinnissa on painotettu hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat nousseet esiin hankkeen vaikutukset meluun, pintavesiin, liikenteeseen sekä ilmanlaatuun. Toisaalta on nähty, että hankkeella toteutetaan kaavan mukaista maankäyttöä ja edistetään jätteiden hyötykäyttöä, jolloin samalla säästetään neitseellisiä luonnonvaroja.

Arviointiselostus antaa tutkittujen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin kannalta riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi täyttää näin ollen sille laissa asetetut vaatimukset ja hankkeen molemmat laajennusvaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia. Ympäristövaikutukset ovat laajenemisvaihtoehdossa VE 1a hieman pienemmät kuin vaihtoehdossa VE 1b, mikä johtuu pääasiassa hankevaihtoehdon VE1b suuremmista louhintamääristä ja laajemmasta käsittelykentästä. VE 1b:n merkittävänä etuna voidaan kuitenkin nähdä, että laajempi toiminta jo perustetulla alueella vähentää painetta ottaa muita alueita vastaavaan käyttöön, mikä on sekä resurssitehokasta että laajemmassa mielessä ympäristövaikutusten hallinnan kannalta tarkoituksenmukaista. Perustellussa päätelmässä on esitetty jatkosuunnittelussa tehtäväksi täsmennyksiä arviointiselostukseen melun, vesistövaikutusten ja ympäristöriskien osalta. Päätelmässä on myös edellytetty, että hankkeen edellyttämässä ympäristölupahakemuksessa ympäristövaikutusten arviointia edelleen tarkennetaan mm. melun ja vesistövaikutusten hallinnan osalta. Samoin haitallisten vaikutusten rajoittamiskeinoja tulee tarkentaa mm. melun ja suotovesien käsittelyn osalta. Varsinaisten jätealueiden ulkopuolisten ns. puhtaiden vesien johtamisjärjestelyt tulee suunnitella yhteistyössä läheisen Isosuon jätekeskuksen toimintojen kanssa.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/TSEnaantaliharkasuoYVA.  


Lisätietoja antaa ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867.


Regional information