Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Riskhanteringsplanering för översvämningar inleds 

För områden med betydande översvämningsrisk utarbetas som bäst kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker, av vilka framgår vart översvämningen kan sprida sig och vilka funktioner den kan drabba. För områdena utarbetas också riskhanteringsplaner för översvämningar, i vilka åtgärder för att förhindra och minska översvämningsriskerna presenteras.

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt 20.12.2011 översvämningsgrupper för sådana avrinningsområden och kustområden där det utifrån den preliminära bedömningen har angetts ett eller flera områden med betydande översvämningsrisk. Varje översvämningsgrupp har utarbetat preliminära mål för riskhanteringen i sitt område. Gruppen hoppas på kommentarer av intressentgrupperna. De slutliga målen sätts i den riskhanteringsplan som ska godkännas 2015.

I samband med utarbetandet av riskhanteringsplanerna utförs också en miljöbedömning enligt lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program. Allmänheten kan framföra sin åsikt om utgångspunkterna, målen och förberedelserna för planen och miljörapporterna fram till den 2 augusti 2013.

Kungörelser och dokumenten finns på webbtjänsten miljo.fi:

Läs mera:


Regional information