Navigeringsmeny

Regional information

Nu finns färdiga karteringar av områden med översvämningsrisk och arbetet med att hantera översvämningsriskerna framskrider (landskapen i Österbotten)

De första kartorna över översvämningshotade områden i Kyroälvdeltat och Vassorfjärden samt Malax å är färdiga och översvämningskartorna för Toby-Laihela å och Lappfjärds å har uppdaterats. Nu är kartorna över översvämningshotade områden och resultaten från karteringarna av översvämningsrisker tillgängliga i miljöförvaltningens översvämningskarttjänst på adress www.ymparisto.fi/tulvakartat (miljo.fi).  Nya planer för hantering av översvämningsrisker bereds som bäst för Lappo å, Kyro älv, Toby-Laihela å och Lappfjärds å, som är de fyra avrinningsområdena med betydande översvämningsrisk i vårt område.

När man betraktar översvämningsriskobjekten längs vattendragen med betydande översvämningsrisk vid en tämligen vanlig översvämning (återkomsttiden i genomsnitt 1/20 år), finns de flesta riskobjekten längs Toby-Laihela å och i området mellan Toby-Laihela å och Kyro älv i Toby, där flödesvattnet från åarna förenas (det s.k. bifurkationsområdet). I området hotas bl.a. bostadshus, elkabelskåp och vägar, såsom Laihelavägen och Tobyvägen, av översvämningar. Trafikförbindelserna framhävs i översvämningsriskerna längs Toby-Laihela å, eftersom en mycket sällsynt översvämning (1/250 år) kapar vägförbindelserna till Vasa flygfält. I bifurkationsområdet omringas även järnvägen av översvämning, vilket kan orsaka störningar i spårtrafiken framförallt vid en sällsynt översvämning.

Vid granskning av sällsynta översvämningar (återkomsttid 1/100 år) finns de flesta riskobjekten längs Kyro älv.  I området Ilmajoki-Seinäjoki med betydande översvämningsrisk hotar översvämningarna över 100 bostadshus och 31 eventuellt miljöförstörande objekt, till vilka hör exempelvis djurstall och två avloppsreningsverk och flera avloppspumpverk. Även i områdena med betydande översvämningsrisk längs Kyro älv hotar flödesvattnet viktiga trafikförbindelser när vattnet stiger upp på riksväg 18 och 19 och på stamväg 67 åtminstone vid en översvämning som återkommer en gång på etthundra år.   I området med betydande översvämningsrisk som sträcker sig från Ylistaro till Vassorfjärden hotas bl.a. mer än 50 bostadshus och 31 miljöförstörande objekt samt riksväg 16 av en översvämning som har en återkomsttid på 1/100 år.

Karteringen av området Lappo-Alahärmä med betydande översvämningsrisk har uppdaterats, trots att det inte har gjorts nya kartor över översvämningsrisker för området. Vid en sällsynt översvämning (1/100 år) hotas ca 80 bostadshus, 13 eventuellt miljöförstörande objekt och riksväg 16 av översvämning.

Hösten 2012 drabbades Lappfjärds tätort av en sällsynt översvämning med en återkomsttid på nästan 1/100 år och flödesvattnet hotade nästan tvåhundra byggnader. I området som har utnämnts till ett område med betydande översvämningsrisk har omfattande översvämningsskyddsarbeten utförts och enligt den nu uppdaterade karteringen av översvämningsrisker hotas endast 62 byggnader, av vilka 15 är bostadshus, av en översvämning med återkomsttiden 1/100 år. Dessutom hotas två avloppsreningsverk av översvämning och 6 vägar riskerar att brytas av.

På basis av resultaten från karteringarna av översvämningsrisker ställer översvämningsgrupperna för Lappo å, Kyro älv, Toby-Laihela å och Lappfjärds å under vårens lopp upp mål för hantering av översvämningsrisker och utarbetar åtgärder, med vilka förekomsten av översvämningar och skadorna som de orsakar kan minskas och beredskapen för översvämningar förbättras.  Arbetet pågår som bäst och översvämningsgrupperna sammanställer målen och åtgärderna i planer för hantering av översvämningsrisker, som görs upp för åren 2022–2027. Översvämningsgrupperna tar hänsyn till att minska översvämningsriskerna utöver i områdena med betydande översvämningsrisk även i andra översvämningsområden som finns i avrinningsområdet.

Mer information:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)