Navigeringsmeny

Regional information

Vattenöversikt för maj: Vattenföringen i åarna sjunker tydligt och vattenståndet i sjöarna är på normal sommarnivå (Landskapen i Österbotten)

Vattenståndet i de reglerade natursjöarna och konstgjorda sjöarna nådde under maj månad ganska nära typiska sommarnivåer. I slutet av maj sjönk Kuortaneenjärvi så att sjön nu ligger ungefär på målnivån för sommaren. Också i Lappajärvi, där vattenståndet länge varit högt, sjönk nivån under maj med ca 15 cm och nådde till slut målzonen för regleringen i slutet av maj. Avtappningen från Lappajärvi minskade under maj från nivån ca 30 m3/s till nivån 15 m3/s och kommer att minska ytterligare under början av juni. Transformatorn i kraftverket vid Kyrkösjärvi konstgjorda sjö byttes ut till en ny i början av maj. Efter detta kunde vattenståndet i den konstgjorda sjön Kalajärvi höjas till normal sommarnivå. Efter nederbörden i mitten av maj har resten av månaden varit torr och tämligen varm. Vattenföringen i åarna och älvarna har sjunkit betydligt och i slutet av maj var vattenföringen endast ungefär hälften av den genomsnittliga vattenföringen för tidpunkten. I nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen i slutet av maj ca 12 m3/s, i nedre loppet av Lappo å ca 10 m3/s, i nedre loppet av Perho å ca 11 m3/s och i nedre loppet av Närpes å endast ca 2 m3/s. Också avtappningen från sjöarna minskades i slutet av maj, på många ställen till nästan minimiavtappning.

Försurningsläget har blivit bättre

Försurningsläget var bra i alla stora åar och pH-värdena låg mellan 6 och 7 under hela månaden, med undantag av Lappo å, där pH-värdet sex uppnåddes först i medlet av maj. Däremot har försurningen i en del mindre åar ännu varit kraftig i åtminstone i mitten av maj, då pH-värdena varierade mellan 4,5–5,0. I en del små åar hade vattnet blivit klarare på grund av försurningen och fosforhalterna var mycket låga, medan kvävehalterna var mycket höga. Halterna av näringsämnen och fasta ämnen låg på tämligen typiska nivåer för tidpunkten i respektive å. I de större åarna uppmättes de högsta fosforhalterna i Närpes å och kvävehalterna i Kyro älv, Närpes å och Lappo å. Att vattenmängden minskade kunde också ses genom att sedimenthalterna sjönk.

Grundvattnet sjunker fortsättningsvis något

I början av maj smälte även den sista snön och tjälen i en del av landskapen, vilket märktes på att grundvattenståndet steg något då smältvattnet absorberades som grundvatten. Efter det har grundvattenståndet överlag fortsatt att sjunka något. Grundvattenståndet ligger dock ännu vid genomsnittliga nivåer för tidpunkten eller något under den.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
  • Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)