Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Sysselsättningsöversikt för maj: Tillväxttjänster för företag bidrar till att förbättra sysselsättningen (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns det i slutet av maj sammanlagt 6692 arbetslösa arbetssökande. Det är 697 färre än för ett år sedan. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 172 personer. Arbetslösheten fortsätter att minska på Österbottens NTM-centrals område: jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 9,4 procent och antalet heltidspermitterade med 20,0 procent. Jämfört med april minskade andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften med 0,1 procentenheter på Österbottens NTM-centrals område och 0,2 procentenheter i hela landet. I maj var antalet nya lediga jobb ändå 22,1 procent mindre än året innan. Den här tiden på året är det rätt vanligt att antalet nya lediga jobb minskar, även om den förbättrade ekonomiska situationen har bidragit till att antalet lediga jobb allt oftare ökar även under våren.

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är fortsättningsvis den lägsta i Fastlandsfinland (5,8 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Det nya regeringsprogrammet fokuserar på att höja sysselsättningen

Regionutvecklingen har fått en framträdande plats i det nya regeringsprogrammet vars centrala mål är att höja sysselsättningsgraden till 75 procent före utgången av år 2023. För att sysselsättningsmålet ska nås krävs det dels åtgärder som främjar arbetsutbudet och efterfrågan på arbete, dels åtgärder som lindrar matchningsproblemet på arbetsmarknaden. Under våren har NTM-centralen i Österbotten inlett ett utvecklingsarbete för att förverkliga sina långsiktiga strategiska riktlinjer och främja framgång och sysselsättning på vårt område. Den handlingsmodell som utvecklingsarbetet resulterar i styr Österbottens NTM-centrals verksamhet och service och inriktningen av resurserna i enlighet med regeringsprogrammets riktlinjer och resultatmål. Utvecklingsarbetet fokuserar på bl.a. kunnig arbetskraft, unga, långtidsarbetslösa och internationella talanger samt tillväxttjänster för företag.

Den förnyade Team Finland-verksamheten har kunden i fokus

Team Finland-verksamheten har setts över och svarar nu bättre på företagens tillväxtbehov. Verksamheten utvecklas i en allt mer kundorienterad och proaktiv riktning. Till servicenätverket Team Finland Österbotten & Mellersta Österbotten hör NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Business Finland, Finnvera och Viexpo. Samarbete idkas i ett stort nätverk som omfattar bl.a. regionens näringslivsbolag, utbildningsorganisationer, företagarorganisationer och städer. Team Finland-aktörerna har många olika verktyg att ta till för att hjälpa regionens företag att nå framgång, tillväxt och internationalisering. Understöd för utvecklande av företag, olika slags företagsstöd för landsbygden, innovationssedel, mässbidrag, precisions- och rekryteringsutbildning, lönesubvention och den senaste tjänsten Sysselsätt skickligt är några exempel på dessa många och viktiga tjänster som företag kan utnyttja. Enligt det nya regeringsprogrammet är det meningen att märkbart öka användningen av bl.a. lönesubvention.

Ny tjänst hjälper småföretagare med sysselsättning och utläggning av arbete

Under de senaste åren har det uppstått mest arbetsplatser inom SMF-sektorn och antalet ensamföretagare har ökat märkbart. Det finns mycket ny tillväxtpotential inom ensam- och småföretagandet, men företagarna saknar ofta nödvändiga kunskaper om rekrytering och arbetsgivarskap. Arbets- och näringstjänsternas nya tjänst Sysselsätt skickligt svarar på det behovet. Genom tjänsten får småföretagaren personlig rådgivning om rekrytering eller utläggning av arbete samt även mer allmänt om arbetsgivarskapet. Tjänsten Sysselsätt skickligt är kostnadsfri för företagen och genomförs av sju olika serviceproducenter.

Läs hela översikten här

Briefly in English

Ytterligare upplysningar:
Marja-Riitta Vest, överdirektör, NTM-centralen i Österbotten, tfn 040 539 6695
Perttu Kellomäki, servicedirektör, arbetsförmedlings- och företagstjänster, Österbottens arbets- och näringsbyrå, tfn 0295 056 088


Regional information