Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Branschrapport: Intresse för malmletning förebådar tillväxt för hela gruvbranschen

Investeringarna i malmletning har ökat under 2016. Gruvornas sammanlagda investeringar uppgick under 2016 till cirka 240 miljoner euro, vilket är en klar ökning från året innan.

De senaste åren har varit utmanande för gruvindustrin, men nu står de verksamma gruvorna på stabil grund. Ett särskilt utvecklingsobjekt under den senaste tiden har varit att effektivisera produktionen för att förbättra lönsamheten. Man har också satsat på miljöinvesteringar. För närvarande satsas det starkt på kunnande och teknologisk utveckling.

Faktorer som på internationell nivå gör Finland till ett intressant land för gruvdrift är god geologisk kunskap, malmpotential och infrastruktur, en hög allmän utbildningsnivå samt samhällelig och politisk stabilitet. En högkvalitativ och resultatrik malmletning och nya fynd tryggar att råvarubehoven möts i framtiden och skapar en ny grund för industriell verksamhet. I Finland finns också starkt kunnande inom gruvteknik och apparatur som behövs inom gruvdrift.

Dessa uppgifter framgår av den branschrapport om gruvbranschen hösten 2017 som arbets- och näringsministeriets branschtjänst offentliggjorde i Levi den 31 oktober 2017. Rapporten handlar om nuläget och utsikterna för gruvbranschen.

Läs mera:


Regional information