Navigeringsmeny

Regional information

Spridning av information om främmande arter fortsätter längs Kyro älv och utvidgas till Lappo å och Närpes å (landskapen i Österbotten)

Praktikanterna vid NTM-centralen i Södra Österbotten kommer i sommar att fortsätta sprida information om bekämpningen av främmande arter längs Kyro älv och riskerna som dessa utgör. Denna informationskampanj påbörjades sommaren 2019 längs Kyro älv och utvidgas i år till Lappo å och Närpes å. Längs Kyro älv och Lappo å har tidigare år gjorts kartläggningar av främmande arter och sommarens arbete bygger på detta. Sommarens informationskampanjer utförs i samarbete med kommunerna längs åarna och Fonden för Kyro älv, Fonden för Lappo å samt samarbetsorganet för Närpes å deltar i avlöningen av praktikanterna. Arbetet längs Kyro älv ingår även i INSPECT-projektet, som genomförs tillsammans med samarbetspartners från Sverige och med finansiering från Botnia Atlantica-programmet.

Med främmande arter avses sådana arter som inte hör till den ursprungliga floran i ett område, utan som har spritt sig från sitt naturliga utbredningsområde till nya områden med människorna, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. En del av dessa främmande arter är konkurrenskraftiga och sprider sig effektivt, vilket leder till att de tränger undan den ursprungliga växtligheten. Dessa arter utgör ett allvarligt hot mot biodiversiteten och kan även orsaka ekonomiska och sociala olägenheter samt skada för hälsan. I Finlands nationella strategi för främmande arter är bland annat jättebalsaminen, vresrosen och jättelokan klassificerade som speciellt skadliga.

I sommar jobbar fyra praktikanter; två vid Kyro älv, en vid Lappo å och en vid Närpes å, med att sprida information om och bekämpa främmande arter. Fokus ligger speciellt på jättebalsaminen, som rymt från trädgårdar och börjat spridas i naturen. Jättebalsaminen har ljusröda blommor och blommar i slutet av sommaren. Den kan bilda enhetliga områden som sträcker sig flera hundra meter längs vattendragen. Jättebalsaminens grunda rötter binder inte jorden på samma sätt som flerårig vegetation och därför kan dess utbredning skada erosionskänsliga åstränder samt orsaka nötning och ras.

Under sommaren kommer praktikanterna att informera lokalbefolkningen om bekämpning av främmande arter och hur man gör sig av med växtavfall från dessa, samt ge råd om ansvarsfull trädgårdsskötsel. De kommer att ordna utställningar i bibliotek samt svara på frågor om främmande arter. Man kan även meddela observationer till dem. Nu när coronarestriktionerna lättar strävar vi efter att ordna talkon vid flera tillfällen. Information och evenemang kommer under sommaren att publiceras i NTM-centralen i Södra Österbottens sociala mediekanaler.

 

Mer information ges av:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)