Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Terrafamen kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen YVA-arvioinnissa kiinnitettävä huomiota kokonaisuuteen (Kainuu, Pohjois-Savo)

Kainuun ELY-keskus on tänään 4.6.2019 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Terrafame Oy:n Kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on Terrafamen laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) järjestämisestä.

Terrafamen kaivosalueella on varastoituna vanhoja vesienkäsittelysakkoja tiivispohjaisilla geotuubikentillä ja maapohjaisissa altaissa. Vanhat vesienkäsittelysakat ovat syntyneet kenttäpuhdistamoilla kipsisakka-altaan vuodoista peräisin olevien vesien käsittelyssä vuosina 2012-2016. Nykyisin kaivoksen vesienkäsittely on keskitetty vuonna 2017 käyttöönotetulle keskuspuhdistamolle ja keskuspuhdistamon sakat sijoitetaan kipsisakka-altaille.

YVA-ohjelmassa esitetyissä eri hankevaihtoehdoissa tarkastellaan geotuubikentille varastoitujen sakkojen sijoittamista paikalleen ja maapohjaisissa altaissa olevien sakkojen sijoittamista Kortelammen padon valuma-alueen sisäpuolelle (VE1) tai valuma-alueen ulkopuolelle (VE2). Kolmantena vaihtoehtona YVA-ohjelmassa esitetään tarkasteltavaksi mahdollisuutta hyödyntää vanhoja vesienkäsittelysakkoja kipsisakka-altaiden ja mahdollisesti myös muiden jätealueiden täyttömuotoilussa sekä osana niiden peiterakennetta (VE3). 

Vaikka hankkeen pääpaino on vanhoissa vesienkäsittelysakoissa, tarkastellaan hankkeessa myös kipsisakka-altaiden (täyttötilavuuden) tarvetta ja käyttöä vähintään seuraavien 10 vuoden aikana. Arviointiohjelmassa tuodaan esille, että tulevaisuudessa on rakennettava myös neljäs kipsisakka-allas, jotta vesienkäsittelysakan ja metallitehtaalla muodostuvan loppuneutralointisakan täyttötilavuustarve saadaan katettua.

Yhteysviranomainen (Kainuu ELY-keskus) pitää arviointiohjelmassa selvitettäväksi esitettyjä ympäristövaikutuksia ja niiden kohdentamista pääsääntöisesti riittävinä. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on huomioitava kaivosalueen muut toiminnot siten, että eri toiminnot muodostavat toiminnallisesti yhtenäisen kokonaisuuden ja eri toimintojen yhteisvaikutukset tulevat arvioinnissa huomioiduiksi.

YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa Terrafame jatkaa hankkeen ympäristövaikutusten arviointia yhteysviranomaisen lausunnon ohjaamana ja laatii arviointiselostuksen. Arviointiselostuksen arvioidaan valmistuvan syksyllä 2019.

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija Riina Päätalo, Kainuun ELY-keskus, p. 029 502 3668, riina.paatalo(at)ely-keskus.fi


Regional information