Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Teollisuuden sivutuotteita hyödynnetään tienpidossa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on mukana edistämässä Nordkalk Oy:n sivutuotteiden hyötykäyttömahdollisuuksia tienrakentamisessa ja -kunnossapidossa.

Viereisessä kuvassa on kourallinen sivukivestä tehtyä kunnossapitomursketta, raekoko 0-16 mm                  

Kalkkikiveä on louhittu ja jatkojalostettu Lappeenrannan Ihalaisen alueella jo yli 100 vuoden ajan. Vuoteen 2002 louhintaa harjoitti Partek Oy ja nykyisin Nordkalk Oy Ab
(www.nordkalk.fi). Jalostettua kalkkikiveä käytetään muun muassa paperi-, sellu-, metalli-, muovi-, rakennus- ja keraamisessa teollisuudessa.  Ihalaisen kalkkikiviesiintymän valtava koko mahdollistaa kalkkikiven louhinnan jatkumisen alueella ainakin seuraavat 100 vuotta. Avolouhoksen syvyys on tällä hetkellä noin 150 metriä ja pinta-ala noin 40 hehtaaria. Koko tehdasalueen pinta-ala on noin 400 hehtaaria.

Vuosittain kalkkikiveä ja sivukiveä louhitaan noin 2,1 miljoonaa tonnia. Tästä määrästä sivukiven osuus on noin 500.000 tonnia. Lisäksi kalkkikiven jatkojalostuksen sivutuotteena syntyy vuosittain rakentamiseen soveltuvaa rikastushiekkaa noin 100.000 tonnia, sekä maanpoistomassoja noin 100.000 m3.  

Nordkalkin tavoitteena on hyödyntää toiminnasta syntyvä sivukivi ja rikastushiekka niin, että varsinaiseen jatkojalostukseen kelpaamattoman aineksen läjitystarve olisi mahdollisimman pieni. Nykyisellä tuotannolla ja hyötykäyttömahdollisuuksien kysynnällä nyt käytössä olevat läjitysalueet riittävät kuitenkin enää vajaaksi kahdeksi vuodeksi. Nordkalk Oy:llä onkin parhaillaan käynnissä Ihalaisen kaivosalueen sivukivien, rikastushiekan ja maa-ainesten läjitysalueen laajentamishankkeeseen liittyvä YVA-menettely.

Etelä-Karjalan alueella käytetään vuosittain kiviaineksia infrarakentamiseen noin 2 M tonnia. Siten Nordkalkin vuosittaisellakin sivutuotemäärällä voitaisiin korvata jo noin 30 % koko Etelä-Karjalan tarvitsemasta kiviainesmäärästä.

Nordkalk tuotteisti rikastushiekan vuonna 2009 silloisen Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiirin myötävaikutuksella;  tuote on nimeltään Nordkalk FS suodatinhiekka. Tuotetta voidaan käyttää maarakentamiseen vapaasti alueilla, jotka eivät sijaitse pohjavesialueilla (I- ja II-luokan pohjavesialueet). Tuote soveltuu routimattomana ja hyvin vettä läpäisevänä käytettäväksi muun muassa tie- ja katurakenteiden suodatinkerrokseen, massanvaihtoihin, meluvalleihin ja pengerrakenteisiin.

Nordkalkin sivukivimurskeessa karbonaattikiven osuus on suurimmillaan noin 50 %. Karbonaattikivi on lujuudeltaan selvästi heikompaa kuin sivukivimurskeen muu kiviaines; amfiboliitti ja rapakivigraniitti. Tehtyjen laboratoriotutkimusten perusteella sivukivimursketta ei voi suositella käytettäväksi tie- tai katurakenteen sitomattoman kantavan kerroksen materiaaliksi. Sivukivi soveltuu käytettäväksi kuitenkin lähtökohtaisesti jakavan kerroksen materiaaliksi, alemman tieverkon osalta käyttömahdollisuuksia lienee laajemminkin.

Käytännön kenttäkoe menossa

Kaakkkois-Suomen  ELY-keskus ja Nordkalk Oy selvittävät parhaillaan Nordkalkin sivukiven soveltuvuutta soratien kulutuskerrosmateriaaliksi käytännön kenttäkokeella. Syyskuussa 2013 rakennettiin Nordkalkin sivukivimurskeesta (raekoko 0/16 mm) koetieosuus Karhusjärven maantielle 14822. Noin 3,8 km pitkälle soratieosuudelle levitettiin noin 300 tonnia Nordkalkin sivukivimursketta noin 1,9 kilometrin matkalle ja sorateiden kunnostuskohteissa tavallisesti käytettyä rapakivigraniittimursketta vertailurakenteeksi vastaava määrä vastaavalle matkalle.

Tutkimusta varten soratie kuvattiin ja tien pintakunto määritettiin ennen rakentamista ja rakentamisen jälkeen. Karhusjärven soratiellä on sama ongelma kuin useimmilla vastaavilla kunnostuskohteilla; kulutuskerrosmurske ei sitoudu alla olevaan kantavaan kerroksen vaan purkautuu. Ongelma näkyy varsinkin runsaana irtosoran määränä, josta aiheutuu tien runsasta pölyämistä sekä ajoturvallisuuden ja tien liikennöitävyyden heikentymistä.

Noin viikko rakentamisen jälkeen soratien pintakunto oli Nordkalkin sivukiviosuudella säilynyt selvästi parempana kuin vertailuosuudella. Sivukiviosuudella irtosoran määrä oli selvästi vähäisempi ja tien pinta oli säilynyt tasaisempana. Tutkimukset jatkuvat vuoden 2014 keväällä ja syksyllä. Talvikausi antaa tietoa mm. kulutuskerroksen ajo-ominaisuuksien osalta; tällöin saadaan selville tarkemmin mahdolliset liettyvyys- ja liukkausominaisuudet ja pakkaskauden vaikutus sivukiven rakenteelliseen kestävyyteen.

Mikäli sivukiven käyttökelpoisuus katsotaan jatkossa riittäväksi sorateiden ylläpito- ja kunnostustarpeisiin, Ihalaisen louhoksen keskeinen sijainti mahdollistaa osaltaan huomattavan markkina-alueen sivukiviaineksen käytölle Etelä-Karjalan hoitourakka-alueella, sillä kuljetuskustannukset muodostavat kuitenkin pääosan kunnostuskiviaineksen hinnoittelussa.   

Lisätietoja kokeilusta:

- Kaakkois-Suomen ELY-keskus;  tienpidon asiantuntija Hannu Moilanen, p. 0295 029 191 ja aluevastaava Sakari Häyhä, p. 0295 029 170
-  GeoPex Oy; dosentti, FT Pekka Vallius, p. 0400 341 090
-  Nordkalk Oy Ab; Kari Kuusipuro, p.  020 753 7470  

 
 Koekohteen kulutuskerroksen pinta viikko rakentamisen jälkeen.


Regional information