Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Mer effekt i vattenskyddet i Nyland - sök understöd för vattenrestaureringar hos NTM-centralen

Effektiveringsprogrammet för vattenskydd ger betydande möjligheter för vattenskyddet under de kommande åren. NTM-centralen i Nyland beviljar understöd för vattendragsrestaureringar som förbättrar vattnens tillstånd samt för projekt som stöder verksamheten i och utvecklingen av regionala nätverk för vatten- och havsvård.

NTM-centralen i Nyland kan bevilja medel som prövningsbaserat understöd för projekt, som lokalt och regionalt i egenskap av helhet främjar målen för vatten- och havsvården i betydande utsträckning. För understöden har reserverats 3,3 miljoner euro som Miljöministeriet fördelar till NTM-centralerna på basis av bedömningen av de ansökningar om understöd som lämnas in. Finansieringen som beviljas till NTM-centralen i Nylands område beror på antalet ansökningar och bl.a. på hur väl projekten uppfyller målen i programmet för effektivering av vattenskyddet.

Målet att uppnå god vattenstatus förutsätter att den externa belastningen reduceras och att åtgärder vidtas för att restaurera yt- och grundvattnen. Ytterligare behövs gemensamma projekt tillsammans med kommuner, områdets invånare, företag, föreningar och andra lokala sammanslutningar. Effektiveringsprogrammet stöder särskilt restaureringsprojekt som förbättrar status i eutrofa sjöar, havsvikar och rinnande vatten, viktiga vattenrestaureringsprojekt med avsikt på bevarandet av arter och mångfald samt projekt som stöder verksamheten i och utvecklingen av regionala nätverk för vatten- och havsvård.

Vid bedömningen och prioriteringen av projekten som beviljas stöd, beaktas beroende på projekttyp bl.a. vattendragets status, om behovet av åtgärden har identifierats i åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvården, vilka förutsättningar finns för att inleda projektet, i vilken utsträckning åtgärderna betjänar områdets invånare och rekreationsanvändare, om projektets resultat och erfarenheter kan utnyttjas på andra objekt och hur resultaten av ett projekt som genomförs kan följas upp.

Tyngdpunkten i vattenskyddets effektiveringsprogam (2019-2021) ligger på jordbrukets vattenskydd, restaurering av vattendrag, hantering av dagvatten i städer samt sanering av vrak som ligger i Finlands territorialvatten. Totalt har 15 miljoner euro reserverats för effektiveringen av vattenskyddet i budgeten för 2019.

Ansökan

Ansökningarna lämnas in genom att bifoga ansökan som bilaga till NTM-centralens allmänna blanketter och riktas till NTM-centralen i Nyland. Ansökningsanvisningar och -blanketter finns på NTM-centralens webbtjänst www.ntm-centralen.fi > Servicen > Finansiering och understöd.

Ansökan kan även lämnas in via e-post på adressen registratur.nyland@ntm-centralen.fi eller per post till NTM-centralen i Nyland, PB 36, 00521 Helsingfors.

Ansökningarna lämnas in till NTM-centralen senast 10.5.2019.

Länkar

Mer information:

Kontaktpersonernas e-post: fornamn.efternamn(at)ely-keskus.fi

Pasi Lempinen, tfn 0295 021 425 och

Tiina Ahokas, tfn 0295 021 588

 

Kundservice för miljöfrågor, tfn 0295 020 901, kundservice.miljo(a)ntm-centralen.fi

 


Regional information