Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Utvecklandet av Team Finland-verksamheten inleds med en uppdatering av tillväxtprogrammen

Team Finland-tillväxtprogrammen är ett verktyg till stöd för företags tillväxt och internationalisering som ingår i regeringsprogrammet. Den 30 september 2016 publicerades en halvtidsutvärdering om tillväxtprogrammen som ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan.

En reform av Team Finland-verksamheten har inletts för att den på ett bättre sätt ska betjäna företag som siktar på den internationella marknaden. Reformarbetet inleds med Team Finland–tillväxtprogrammen.

I fråga om tillväxtprogrammen kommer man att frångå den programverksamhet som delvis upplevts som fragmentarisk och i stället slå ihop programmen i enlighet med regeringens strategiska prioriteringar. Inom ramen för tillväxtprogrampaketet ska det skapas sex helheter som motsvarar regeringsprogrammets mål. Dessa är 1) arktisk affärsverksamhet, 2) bioekonomi och cleantech, 3) digitalisering, 4) hälsobranschen, 5) turismbranschen och 6) tvärsektoriella teman, såsom skapande branscher och branscher med bred verksamhet. I en del av dessa ligger det också ett extra fokus på utländska investeringar.

I samband med reformen sammanförs dessutom i tillämpliga delar Tekes innovationsprogram med Team Finland-tillväxtprogrammen.

Utvecklandet av Team Finland-tjänsterna hör nära samman med den reform av regionförvaltningen som är under beredning. I varje landskap kommer det att finnas en egen Team Finland-koordinator som arbetar nära de små och medelstora företagen redan i början av internationaliseringsprocessen.

Läs mera:


Regional information