Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Tavaraliikenteen vuosittainen valvontamaksu (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tavaraliikenneluvan haltijoille

 

Kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain (693/2006) 21 b §:n 2 momentin mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) on vähintään kerran kalenterivuodessa selvitettävä jonkin lain 8 §:ssä säädetyn liikenneluvan myöntämisen osalta täyttävätkö luvanhaltijat edelleen tämän edellytyksen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus suorittaa parhaillaan mainittua vuosittaista valvontaa, jossa selvitetään veroihin sekä lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien velvoitteiden asianmukainen hoitaminen. Tarkastukset suoritetaan verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön toimittaman ilmiöselvityksen ja velvoitteidenhoitoselvitysten avulla sekä tarvittaessa rekisterikyselyin luvanhaltijoiden kotipaikkakuntien mukaisista ulosottovirastoista ja verohallinnon veronkanto- ja perintäyksiköistä.

Liikenteen lupien 90 euron suuruisesta valvontamaksusta on säädetty 27.12.2012 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (907/2012) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013. Maksu koskee kaikkia liikennelupia, joihin liittyy vuosittainen valvontavelvoite. Maksuilla katetaan rekisterikyselyjen ja niistä aiheutuvien valvonnallisten toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tulee perimään valvontamaksun luvanhaltijakohtaisesti marraskuun 2013 aikana. Valvontamaksua ei peritä niiltä tavaraliikenneluvan haltijoilta, jotka ovat kuluvan vuoden aikana hakeneet tavaraliikennelupaa ja joiden luvan myöntämisen edellytykset on tarkistettu hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja:

Lupapäällikkö Pasi Hautalahti, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus,
puh. 0295 027 972


Regional information