Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Talvivaaran jätevesivuodon ympäristövaikutusten arviointia koskeva raportti valmistunut 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on julkaissut Talvivaaran kipsisakka-altaan jätevesivuotoa koskevan raportin. Raportti käsittelee marraskuun 2012 vuodosta aiheutuneita haittoja ja riskejä vesiympäristölle. Vuodon seurauksia tarkasteltiin 5.11. - 7.12.2012 kerättyjen tietojen perusteella.

Jätevesivuodon seurauksena ympäristöön joutui kaivoksen tavanomaiseen kuormitukseen verrattuna moninkertainen määrä haitallisia aineita. Arvion mukaan suurimmat ympäristöriskit aiheutuivat todennäköisesti eri aineiden yhteisvaikutuksista. Jätevedessä olleet eri metallit ovat voineet joko suoraan lisätä toistensa myrkkyvaikutuksia tai yhdessä aiheuttaa häiriön eliöiden tasapainotilaan. Alueen vesistöille koituvat seuraukset selviävät aikaisintaan avovesikaudella 2013, ja kalaston ja koko ravintoketjun osalta ehkä vasta myöhemmin.

Lue lisää:


Regional information