Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Det totala antalet taxitillstånd i kommunerna i Finland har fastställts för år 2017

NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Norra Savolax och NTM-centralen i Nyland har fastställt det kommunspecifika totala antalet taxitillstånd (kvoter) i kommunerna och de sammanslagna kommunerna i sina verksamhetsområden. När kvoterna fastställs har utgångspunkten ansetts vara god tillgång till taxitjänster såväl i stadsområden som på landsbygden.

När kvoterna fastställs har NTM-centralerna i enlighet med 20 § i lagen om taxitrafik beaktat viktiga aspekter som påverkar efterfrågan och tillgången på taxitjänster och hur de förändrats. Syftet har varit att försöka fastställa kvoterna till en sådan nivå att antalet tillstånd inte begränsar tillgången på taxibilar ens när efterfrågan är stor och att tjänsternas kvalitet inte försämras. När kvoterna fastställts har man även strävat efter att tillgodose transportbehovet som kommunerna har framfört.

I år har inga särskilt stora förändringar gjorts i fråga om det totala antalet taxitillstånd. I de kommuner där kvoterna har minskat, har orsaken främst varit att efterfrågan på antalet taxibeställningar har minskat och att antalet yrkeskörkilometrar för trafikanterna på stationsorten har sjunkit. Mindre kvot medför inga förändringar i de gällande tillstånden.

Kvotbesluten och beslutsmotiveringarna finns på de regionala NTM-centralernas taxitillståndssidor, där man kan stifta närmare bekantskap med dem:

Mer information:

 • NTM-centralen i Södra Österbotten
  tillståndschef Pasi Hautalahti, tfn 0295 027 972
 • NTM-centralen i Lappland
  gruppchef Marja-Lea Hallikainen, tfn 0295 037 218
 • NTM-centralen i Norra Savolax
  jurist Hannu Sorasalmi, tfn 0295 026 763
 • NTM-centralen i Nyland
  föredragande Lari Leppä, tfn 0295 021 305

Regional information