Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

En stor del av förplägnadsföretagen får gottgörelse för verksamhetsbegränsningar utan ansökan - stöd för återanställning kan sökas från och med den 5 juni

Förplägnadsföretag kan få stöd för att anställa en arbetstagare när verksamheten inleds på nytt samt gottgörelse för verksamhetsbegränsningar. För betalningen av stödet och gottgörelsen ansvarar NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter. Utvecklings- och förvaltningscentret publicerar den 5 juni 2020 på sin webbplats anvisningar för företag om hur man ansöker om stöd och gottgörelse. Sökkanalerna öppnas den 5 juni 2020.

Modellen för stöd till restauranger består av två delar som kompletterar varandra. Den ena delen stöder företag i fråga om anställning och den andra kompenserar för begränsningar och stöder företag i skötseln av oflexibla kostnader.

Företag som får gottgörelse genom en massutbetalning behöver inte ansöka om gottgörelse separat. Beloppet av gottgörelsen beräknas på basis av de uppgifter som fås från Skatteförvaltningen. På utvecklings- och förvaltningscentrets webbplats kan man kontrollera om företaget omfattas av massutbetalningarna.

Läs mera: