Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Planera muddringsåtgärderna väl

Sommaren står för dörren och många stugbor fixar redan sin stuga i sommarskick. På stugägarens arbetslista kan bland de många andra sysslorna finnas iståndsättning av stranden. Det lönar sig dock inte att börja muddra stranden utan en bra förhandsplan. När du skaffar dig ett sommarställe är det skäl att fästa uppmärksamhet såväl vid sjöns, älvens eller åns vattenkvalitet, strandens djupförhållanden, bottnens kvalitet som variationerna i sjöns vattennivå. På så sätt kommer det eventuella muddringsbehovet och dess kostnader inte som en överraskning.

Muddring kräver anmälan och/eller tillstånd

Alla muddringar på 500 kubikmeter eller mindre ska enligt vattenlagen anmälas en månad innan arbetena inleds till närings-, trafik- och miljöcentralen och dessutom meddelas till vattenområdets ägare. Anmälan kan också göras elektroniskt. Kontaktuppgifterna till ägaren av ett gemensamt odelat vattenområde fås från lantmäterikontoret, om delägarlaget är konstituerat. Om delägarlaget inte är konstituerat, delges meddelandet i den ordning som gäller delgivning av stämning eller genom att delge alla kända delägare.  Det hör till god sed att den som planerar muddring också meddelar grannarna om saken i god tid.

Om muddermängden överstiger 500 kubikmeter ska tillstånd ansökas av regionförvaltningsverket (AVI) för att utföra arbetet. 

Hur ditt muddringsprojekt lyckas

  • Ta reda på om det finns särskilda naturvärden i muddringsobjektet. Dessa uppgifter får du av kommunens naturskyddsmyndighet och/eller från NTM-centralen.
  • Ta reda på variationerna i vattenståndet. Information om vattenstånden och vattenkvaliteten fås också av kommunens miljöskyddsmyndighet och från NTM-centralen.
  • Ta reda på jordarterna i vattendragets botten och deras tjocklek samt vattendragets djup.
  • Gör eller låt göra en klar och detaljerad muddringsplan.
  • Anmäl ärendet till NTM-centralen och vattenområdets ägare en månad innan den planerade starten för arbetet. Anmälningar som kommit till NTM-centralen får genast svar om att de mottagits och dessutom ges allmänna råd om muddring. NTM-centralen granskar anmälningarna och ger inom en månad från anmälan ett utlåtande om något särskilt bör tas i beaktande i projektet. NTM-centralen meddelar genast efter sitt beslut att inget utlåtande ges i ärendet. Anmälningar om muddringar som överstiger 500 kubikmeter skickar NTM-centralen tillbaka med ett meddelande att det för projektet måste sökas tillstånd av regionförvaltingsverket.
  • Kalla till platsen några muddringsentreprenörer som har tidigare utfört lyckade muddringar.
  • Be om skriftliga offerter baserade på planritningarna och en arbetsbeskrivning.
  • Ordna en tillbörlig övervakning av arbetet. I sugmuddringsprojekt är övervakningen mycket viktig och nödvändig.

Information om muddring, ansökan om tillstånd och muddringsanmälningar hittar du i ymparisto.fi-tjänsten


Regional information