Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Suomalaista tienpidon osaamista viedään Leningradin alueelle (Kaakkois-Suomi)

Tien päällystettä tehdään ja kone lanaa kuumaa asfalttia tasaiseksi.
 

Leningradin alueen tielaitos Lenavtodor, Leningradin alueen tiekomitea ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttivat yhdessä Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelmakauden hankkeen Business and SME development for the Road Maintenance in the Leningrad Region as a tool to foster competitiveness, improve traffic safety and promote environmentally friendly methods in rural areas. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.4.2019-30.11.2021.

Tässä rajat ylittävässä Road Maintenance Business -yhteistyöhankkeessa tavoitteena oli tutkia ja kehittää tienpidon järjestämistä - erityisesti talviolosuhteissa - yhteistyössä venäläisten ja suomalaisten rakennus- ja teollisuusalan yritysten ja julkisen sektorin kanssa.

 Keskeisinä toimenpiteinä oli toimintaedellytysten selvittäminen uusien menetelmien käyttöönottamiseksi yksityisten yritysten tarjouskilpailun järjestämiseksi tienhoidossa. Erityistä huomiota kiinnitettiin viranomaisen käyttämiin menetelmiin ja laitteisiin, joilla hallinnoidaan toimintaa ja mitataan talven kunnossapitotöiden laatua. 

Toimintapana nykytilan kartoitus ja verkkoseminaareja  

Strateginen kehittäminen, koulutus ja laitehankinnat olivat hankkeen kolme kokonaisuutta. Lenavtodor vastasi strategisesta sekä kehittämisestä että laitehankintoina ostetuista tiesääkameroista ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus kouluttamisesta.

Strategisen kehittämisselvityksen teki venäläinen konsultti. ELY-keskuksen konsulttina hankkeessa toimineen Finnmap Infra Oy:n Juha Rädyn mukaan Venäjällä liittovaltion tiehallinto kunnostaa ja hoitaa pääteitä ja paikallinen tiehallinto paikallisia teitä.

Leningradin alueella lähes poikkeuksetta valtion yritykset ovat aina voittaneet urakka- ja hankintakilpailutukset, mikä on vähentänyt yksityisten toimijoiden innokkuutta osallistua kilpailutukseen. Venäläinen konsultti selvitti, miten muualla Venäjällä paikalliset tiehallinnot toteuttavat kilpailutukset, ja osallistuuko niihin myös yksityisiä yrittäjiä. Konsultti selvitti myös, mitä muilta alueilta löytyviä toimintatapoja ja käytäntöjä voisi soveltaa Leningradin alueen kilpailutuksiin, jotta toimintaan saadaan jatkossa mukaan myös yksityisiä yrittäjiä.

Koulutus ja tiedonvaihto oli tarkoitus toteuttaa rajan molemmin puolin asiantuntijoiden tutustumismatkoina ja seminaareina, joissa olisi näytetty konkreettisesti muun muassa suomalaista soratien hoitoa ja vähäliikenteisiä asfalttiteitä. Vain ensimmäinen seminaari pystyttiin toteuttamaan paikan päällä Pietarissa ennen koronaa ja sen mukanaan tuomia rajoitteita. Loput tapaamiset hoidettiin onnistuneesti verkkoseminaarein, vaikka verkostoituminen olisi ollut tehokkaampaa kasvotusten.

Onnistumisen takasi kuitenkin hyvä valmistautuminen. Juha Räty kertoo, että jokaista seminaaria varten laadittiin informaatiopaketti teksti- ja kalvomateriaalina; ja joissain kysymyksissä myös opetusvideoineen, joka lähetettiin etukäteen osallistujille. He tutustuivat materiaaleihin ja laativat niiden pohjalta kysymyksiä järjestäjille. Seminaarien osanottajat lähettivät kysymyksiä konsultille. Verkkoseminaareissa infot käytiin lyhyesti läpi, minkä jälkeen aikaa oli keskustelulle ja vastattiin osallistujien etukäteen ja seminaarissa esittämiin kysymyksiin. Viimeinen verkkoseminaari toteutettiin 26.11.2021 ja siellä käsiteltiin venäläisen konsultin tekemä raportti ja hankkeessa saavutetut tulokset. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leningradin alueen tiekomitean yhteistyö jatkuu 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama kertoo, että hankkeen aikana on pystytty laajasti jakamaan tietoa suomalaisesta tienhoidosta sekä urakoiden ja hankintojen kilpailutuksesta Suomessa. Asioista on keskusteltu aktiivisesti suomalaisten ja venäläisten asiantuntijoiden kesken. Venäläinen pääpartneri on laatinut toiminnan kehittämisestä laajan selvityksen, joka sisältää ehdotuksia uusista ohjeistuksista ja toimintalinjoista. Ehdotusten käsittely jatkuu paikallisessa hallinnossa. Hanke on toteutunut suunnitelman mukaan ja sen päätöskokous oli 29.11.2021.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Leningradin alueen tiekomitean yhteistyö jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Yhteyshenkilöt

- Kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 021 361, tuomas.vasama(at)ely-keskus.fi
- ELY-keskuksen konsultti Juha Räty, Finnmap Infra Oy, puh. 040 501 0233, juha.raty(at)finnmap-infra.fi​​​​​​

Projektin perustiedot

Projektin nimi: Business and SME development for the Road Maintenance in the Leningrad Region as a tool to foster competitiveness, improve traffic safety and promote environmentally friendly methods in rural areas.  Nimi lyhyemmin: Road Maintenance Business

Toteuttajat:

 • Pääpartneri: Leningradin alueen tielaitos Lenavtodor

 • Partneri: Leningradin alueen tiekomitea

 • Partneri: Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toteutusaika: 1.4.2019-30.11.2021

Kokonaisbudjetti ja rahoitus:

 • Kokonaisbudjetti 541 000 €

  • 415 007,50 € Leningradin alueen tielaitos Lenavtodor

  • 125 992,50 € Kaakkois-Suomen ELY-keskus

 • Euroopan Unionin ENI CBC rahoitus 259 680 €

 • Kolmannen maan avustus – Venäjä: 86 560 €  ​​ 


Teksti: Sirpa Koikkalainen
Kuva: ELY-keskuksen kuvapankki