Nyheter 2023

Regional information

Nyheter 2022

Stöd till företag för att minska de skadliga effekterna av Brexit

Understöd är beviljas till företag att minska negativa konsekvenser av Storbritanniens och Nordirlands utträde ur EU. Så kallad Brexit-justeringsreserven kanaliseras som understöd för utvecklande av företag och beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Understöd för utvecklande av företag är ett statsunderstöd enligt prövning som NTM-centralerna kan bevilja för små och medelstora företags innovativa utvecklingsåtgärder som gäller tillväxt eller internationalisering samt för investeringar. Understöd kan också beviljas stora företag, om det är fråga om en investering i en ny verksamhetsenhet, ny affärsverksamhet, en ny produkt eller en ny tjänst.

Till företag som har upplevt negativa konsekvenser av Storbritanniens utträde ur EU mellan 1.1.2020−31.8.2023

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas med medel ur Brexit-justeringsreserven, om affärsverksamheten hos det företag som ansöker om understöd har påverkats negativt mellan den 1 januari 2020 och den 31 augusti 2023 av Storbritanniens utträde ur EU och det projekt som ansökan gäller bedöms minska de negativa effekterna.

Brexit har orsakat skadliga konsekvenser för företagets affärsverksamhet, vilket till exempel tar sig uttryck genom

 • minskad omsättning,
 • uppsägningar,
 • nedläggning av verksamhet eller
 • minskning av export eller import.

Dessutom kan understöd sökas av ett underleverantörsföretag i leveranskedjan om detta företag inte själv exporterar eller importerar, men som har drabbats av ovan nämnda skadliga effekter.

Hurdana utvecklingsåtgärder kan beviljas?

Finansiering kan beviljas till exempel för följande åtgärder som minskar de skadliga effekterna av Brexit:

 • kartläggning av nya ersättande exportländer och inledande av exportverksamhet,
 • deltagande i internationella mässor,
 • anpassning av nya produkter och tjänster till marknaden i Storbritannien och Nordirland eller till andra marknader samt
 • andra investerings- och utvecklingsåtgärder som ökar företagets tillväxt.

Perioden för finansieringsansökan är fortlöpande och understödet ska sökas senast den 31 augusti 2023

NTM-centralen ska betala understödet på basis av de faktiska kostnaderna senast den 31 december 2023. Tidsfristen för ansökan om utbetalning av understöd fastställs separat i varje understödsbeslut. Projekt som finansieras ska genomföras samt ansökan om utbetalning ska inlämnas senast den 31 oktober 2023.

Finansieringsansökan gäller i alla områden i Fastlandsfinland enligt följande:

 • NTM-centralen i Tavastland (Södra Karelen, Kymmenedalen, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Nyland)
 • NTM-centralen i Mellersta Finland (Mellersta Finland, Birkaland, Satakunta, Egentliga Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)
 • NTM-centralen i Norra Österbotten (Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten)
 • NTM-centralen i Södra Savolax (Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax)

Ansökan om understöd

Understödet ska sökas innan projektet inleds. Ansökan görs elektroniskt i regionförvaltningens e-tjänst och hos den NTM-central inom vars verksamhetsområde den kommun där projektet genomförs ligger (Företagsfinansiering > Understöd för utvecklande av företag > Programval > Brexit-justeringsreserv).

Innan ansökan om understöd lämnas in rekommenderas att projektets finansieringsmöjligheter och finansieringskällan utreds genom kontakt till NTM-centralernas finansieringsrådgivning:

Finansiering av små och medelstora företag – fråga råd av en expert

 • ring 0295 024 800 eller
 • skicka e-post till pkrahoitusneuvonta@ely-keskus.fi
   

Läs mer:

Brexit justeringsreserv för företag (ely-keskus.fi)