Navigeringsmeny

Regional information

Nöjdhetsenkät bland intressentgrupper 2019: NTM-centralen i Nyland är insatt och kunnig

Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM-centralens) gemensamma enkät är intressentgrupperna klart nöjdare med NTM-centralen i Nylands verksamhet än tidigare. Jämfört med det riksomfattande genomsnittet (4,01) ligger den stora organisationen NTM-centralen i Nyland på en något lägre nivå (3,91 på skalan 1–5).

De styrande instanserna är återigen nöjdare med NTM-centralen i Nylands verksamhet (4,16) jämfört med genomsnittet (4,07).

Intressentgruppernas genomsnittliga vitsord för helhetsnöjdhet med NTM-centralen i Nyland har förbättrats klart jämfört med undersökningen 2017.

"Utvecklingen har varit positiv med hänsyn till samtliga utvärderade faktorer.  Intressentgrupperna anser att NTM-centralen i Nyland är en särskilt insatt och kunnig samarbetspartner", berättar Petri Knaapinen, överdirektör vid NTM-centralen i Nyland.

Bild: Den övergripande nöjdheten med NTM-centralens verksamhet

 

Bild: Den övergripande nöjdheten med NTM-centralens verksamhet

 

Skillnaden mot det riksomfattande genomsnittet är liten för samtliga faktorer

NTM-centralen i Nyland har lyckats förankra den riksomfattande politiken bättre än genomsnittet.

Intressentgrupperna gav förmågan att samarbete vitsordet 4,21 och anser det viktigt att man alltjämt satsar på dialog, öppenhet och ömsesidigt förtroende.

Det här var den femte riksomfattande intressentgruppsundersökningen, som genomförs vartannat år. Inalles 1 742 svar gavs på enkäten. I fråga om NTM-centralen i Nyland besvarades enkäten av 171 samarbetspartner eller serviceproducenter samt 33 företrädare för styrande instanser.

Bild: Word Cloud

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)