Navigeringsmeny

Regional information

Savonlinnan pohjavesialueiden luokat tarkistettiin (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut Savonlinnan pohjavesialueiden luokituksen ja rajauksen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiseksi. Savonlinnan alueella käytiin läpi yhteensä 65 pohjavesialuetta, sekä lisäksi E-luokan merkinnän osalta viisi aluetta, jotka oli poistettu pohjavesiluokituksesta jo aiemmin (ns. IV-luokka).

Vanhan luokituksen mukaisista III-luokan pohjavesialueista 20 kpl, eli kaikki nostettiin 2- tai 2E-luokkaan. Pohjavesialueen pohjavesistä riippuvaisia merkittäviä ekosysteemejä Savonlinnassa on kaikkiaan 13 alueella.

Savonlinnan pohjavesialuetilanne on uudelleenluokittelun jälkeen seuraava: Savonlinnan 65 pohjavesialueesta yhdeksän on 1-luokan alueita ja yksi alue 1E-luokassa. 2-luokkaan kuuluu 43 aluetta ja 2E-luokan alueita on yhteensä 12. Pohjavesialuekohtaiset muutokset ovat esillä ymparisto.fi -sivustolla.

Luokitus- ja rajausmuutokset herättivät mielenkiintoa

Luokitus- ja rajausmuutokset olivat esillä 14.4. – 15.5.2020. ELY-keskus sai kuulemisaikana yhteensä 10 lausuntoa sekä yhden kannanoton maanomistajalta. Lausunnoissa uudet luokitukset ja rajaukset pääsääntöisesti hyväksyttiin. Kolmessa lausunnossa kritisoitiin kaikkien III-luokan pohjavesialueiden luokituksen nostamista 2 tai 2E -luokaan. Lisäksi yhdessä lausunnossa kysymyksiä herätti yleisesti E-luokan käsite ja kolmen pohjavesialueen uudet luokat. Yhdessä lausunnossa todettiin, ettei pohjavesialueita, joista vedenotto on loppunut, tulisi laskea 2-luokkaan. Maanomistajalta saadussa kannanotossa kysymyksiä herätti Ihanteenniemen pohjavesialueen tutkimustietojen ikä.

Etelä-Savon ELY-keskus on lähettänyt vastaukset niille tahoille, jotka lausunnoissaan esittivät kysymyksiä uusista luokituksista tai kritisoivat niitä. Vastauksissa mm. selvennettiin yleisesti luokituksen perusteita ja E-luokan käsitettä sekä tarkennettiin perusteita joidenkin pohjavesialueiden luokituksille. Lausuntojen perusteella Savonlinnan Rohvostinrinteen pohjavesialueen luokitusta nostetaan esitetystä 2E-luokasta 1E-luokkaan, sillä Savonlinnan kaupungin vesilaitoksella on virallisissa suunnitelmissa pohjavesialueen otto vedenhankintakäyttöön lähitulevaisuudessa. Kuulemisessa esitettyihin uusiin luokkiin ei tehty muita muutoksia.

Pohjavesialueiden tietoja voi katsella avoimissa palveluissa

Tiedot on päivitetty pohjavesitietojärjestelmään (POVET), johon voi kirjautua Avoin tieto -palveluiden kautta.

Suomen ympäristökeskus päivittää tiedot valtakunnalliseen paikkatietoaineistoon syksyn 2020 aikana, jonka jälkeen muutokset näkyvät kaikissa ympäristöhallinnon karttapalveluissa. Aina ajantasaiset Etelä-Savon pohjavesialuekartat ovat katsottavissa ja ladattavissa ymparisto.fi -sivustolta.

Uusi luokitus

Uusi luokitus perustuu lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004). Pohjavesialueet on aiemmin luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I), vedenhankintaan soveltuviksi (luokka II) ja muiksi pohjavesialueiksi (luokka III).

Uudessa luokituksessa pohjavesialueet ovat luokkaa 1, 1E, 2, 2E tai E.  1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, 2-luokka: muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue ja E-merkintä/E-luokka: pohjavesialue, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueet luokitellaan ja rajataan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen tiedon perusteella. Tällaista tietoa saadaan mm. kairauksilla, maatutkaluotauksilla ja antoisuuspumppauksilla. Rajauksia voidaan tarkistaa tulevaisuudessakin uuden tutkimustiedon perusteella sekä luokituksia muuttaa esimerkiksi muuttuneen vedenottotilanteen vuoksi. Luokitus- ja/tai rajausmuutoksista järjestetään tuolloin aina uusi kuuleminen.

Linkit:

Lisätietoja Etelä-Savon ELY-keskuksessa antavat:

Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, panu.ranta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 220

Pohjavesiasiantuntija Pia Lindholm, pia.lindholm(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 052

Pohjavedestä riippuvaiset ekosysteemit (E-luokka):
Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, lauri.puhakainen(at)ely-keskus,fi, p. 0295 024 223

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)