Navigeringsmeny

Regional information

Savonlinnan keskustaajaman yleiskaavaan toivotaan selkeämpiä linjauksia (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus antoi lausunnon Savonlinnan keskustaajaman strategisesta yleiskaavaluonnoksesta. Lausunnossa todetaan, että kaavassa on tehty paljon arvokasta työtä. ELY-keskus toivoo kaavaan vahvempaa strategista otetta. Myös ekologisiin verkostoihin ja kulttuuriympäristöjen käsittelyyn on kiinnitettävä huomiota.

Kaava-aineistosta ilmenee, että asioita on pohdittu hyvin ja pitkähkön valmistelun aikana tavoitteitakin on viisaasti tarkistettu. Monilta yksityiskohdiltaan kaava on huolellista työtä.

Yleiskaava sisältää monia yhteen sovitettavia ja mittakaavaltaankin hyvin eritasoisia teemoja. ELY-keskus kiinnittää lausunnossaan huomiota seikkoihin, joissa on kehittämisen tarvetta kaavaehdotusta kohden edettäessä.

Kaavaratkaisun strategisuus ei käy täysin ilmi kaavaluonnoksesta. Epäselväksi jää, mitkä ovat yleiskaavan perustana olevat suuret linjanvedot ja miten kaava tukee esimerkiksi nyt pinnalla olevia hankkeita, kuten pyrkimystä kohden Euroopan kulttuuripääkaupunkistatusta. Yleensäkin eräiden kaavaratkaisujen arviointia hankaloittaa saadun aineiston puutteellisuus. Luetteloitua aineistoa on runsaasti, mutta se ei ollut kokonaisuudessaan mukana kuulemisaineistossa, selvityspohja on osin epäselvä.

ELY-keskus kiinnittää lausunnossaan huomiota ekologisiin verkostoihin, kulttuuriympäristöjen käsittelyyn ja eräiden kaavamääräysten teksteihin. ELY-keskus myös toivoo aineistoon liitettäväksi koko suunnittelualuetta koskevaa strategisempaa esitystapaa ja toisaalta ydinkeskustan osalta on selkeyden kannalta tarpeen yksityiskohtaisempi oikeusvaikutteinen karttaesitys.

Kaavan laatimisprosessi on jo itsessään tärkeä väline kaupungin tulevaisuutta pohdittaessa

ELY-keskus kiittää Savonlinnan kaupunkia ja erityisesti yleiskaavaa valmistelleita henkilöitä, siitä että kaavaprojekti on saatu luonnosvaiheeseen. Koko taajaman alueidenkäyttöä pitkälle tulevaisuuteen linjaava yleiskaava on vaativa urakka. ELY-keskuksen mielestä yleiskaava on olennaisen tärkeä instrumentti myös koko kaupungin menestyksen kannalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä on yleiskaavan sisältövaatimukset, joista ilmenee, että yleiskaavan merkitys on taajamakokonaisuuden hallinnan kannalta olennainen. Jos yleiskaavan ratkaisut ovat onnistuneita, erilaisiin alueidenkäytön tarpeisiin voidaan vastata suhteellisen nopeasti yksityiskohtaisemman suunnittelun keinoin, ilman mittavia voimavaroja ja aikaa kuluttavia laajempia tarkasteluja. ELY-keskuksen mielestä on hienoa, että Savonlinna etenee kaavan valmistelussa ja ELY-keskus haluaa antaa kaavalle kaiken mahdollisen tuen.

ELY-keskus antoi myös lausunnon Savonlinnalle kansallinen kaupunkipuisto -hankkeen osalta ja piti statuksen hakemista erittäin kannatettavana koko maakunnan kannalta.

Linkki:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 189, eero.korhonen(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)