Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Ändringar i trafikarrangemangen vid Brännbergavägen i Vanda och Hyvinkääntie i Mäntsälä på grund av reparationsarbeten på korsningsbroar

I början av juli påbörjas reparationsarbeten av Otavavägens korsningsbro och Peltolas korsningsbro vilket orsakar ändringar i trafikarrangemangen längs med Brännbergavägen (regionalväg 152) och Hyvinkääntie (riksväg 25). Broreparationerna slutförs i sin helhet i november 2019.

Reparationsarbetet börjar i juli vid korsningsbroarna vid Otavavägen och Peltola i Vanda och i Mäntsälä med iståndsättning av broarnas kantbalkar och arbete med räcken. Broarnas ytbeläggningar förnyas i september-oktober och arbetena på körbanorna färdigställs i månadsskiftet oktober-november.

Under arbetets gång vid Otavavägens korsningsbro är två körfiler i vardera körriktning i bruk. Hastighetsbegränsningen vid arbetsplatserna är 50 km/h på grund av de inskränkta filerna i kantbalksskedet. Under förnyelsen av ytbeläggningarna sänks hastigheten till 30 km/h. Lät trafik flyttas bort från bron och förflyttas till gatunätet.

Under tiden när kantbalkarna förnyas på korsningsbron vid Peltola är två körfiler i bruk och hastighetsbegränsningen är 50 km/h på grund av de inskränkta filerna. Lät trafik flyttas bort från bron och förflyttas till gatunätet. Under förnyelsen av ytbeläggningen är endast en körfil i bruk och bron styrs med trafikljus. Under ytbeläggningsskedet är hastighetsbegränsningen 30 km/h.

 

Korsningsbron vid Otavavägen >

Otavantien risteyssillan korjaustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin.

 

Korsningsbron vid Peltola >

Peltolan risteyssillan korjaustyöt aiheuttavat muutoksia liikennejärjestelyihin.

Byggherre är NTM-centralen i Sydöstra Finland. Som entreprenör fungerar Otera Oy och för tillsynen ansvarar Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.

 

Ytterligare information:

  • Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338
  • Ansvarig arbetsledare Timo Aaltonen, Oteran Oy, tfn 05053522986
  • Tillsynskonsult Tinka Arrhenius, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, tfn 0504423674

Regional information