Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

REACH tuo uusia haasteita kemikaalien käyttäjille ja valvojille (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kemikaalivalvontaa ympäristönsuojeluviranomaisille

Ympäristöministeriön, Tukesin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä koulutustilaisuudessa Helsingissä 27.1.2015 tarjottiin tuoreinta tietoa kemikaalien valvonnasta painottuen REACH-asetuksen valvontaan ympäristönsuojelulain valvonnan osana.  Koulutuksen kohderyhmänä olivat ELY-keskusten ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja aluehallintovirastot. Koulutukseen osallistui n. 200 henkilöä. Tilaisuudessa todettiin muun muassa tarve kehittää ympäristönsuojeluviranomaisille yhteinen kemikaalilain valvontaan soveltuva käyttäjäystävällinen järjestelmä.

Kemikaalilaki tuo paljon velvollisuuksia toiminnanharjoittajille

Ympäristönsuojelulakiin on kirjattu, että ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavassa toiminnassa on noudatettava kemikaalilakia ja Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöä. Kemikaalilain yleiset periaatteet kohdistuvat toiminnanharjoittajaan:

 1. toiminnassa tulee olla riittävästi selvillä kemikaalin terveys- ja ympäristövaikutuksista sekä kemikaalin myyntiä koskevista edellytyksistä;
 2. terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tulee noudattaa riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta kemikaalin määrä ja vaarallisuus huomioon ottaen;
 3. kemikaaleista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi tulee valita käyttöön, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, olemassa olevista kemikaaleista tai menetelmistä se, josta aiheutuu vähiten vaaraa.

Käytännössä toiminnanharjoittajan tulee pystyä osoittamaan valvojalle, että hänellä on tiedossa kemikaalien vaaraominaisuudet ja että hän hallitsee niiden riskit terveydelle ja ympäristölle:

 • kemikaalitaulukko, käyttöturvallisuusohjeet, käyttöehdot ja -ohjeet
 • kemikaalien käyttö- ja varastointimäärät
 • päästöt ilmaan ja vesistöön hallitaan
 • on tiedossa sallitut ilma-, maaperä- ja vesipäästöjen raja-arvot
 • on varautunut ennakolta mahdollisiin onnettomuuksiin tarkoituksenmukaisilla riskinhallintamenettelyillä esim. pitämällä laitteistot ja säiliöt kunnossa
 • jätteet hävitetään ohjeiden mukaisesti

Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo kaikkea edellä mainittuja asioita osana ympäristön-suojelulain valvontaa. Toiminnanharjoittaja saa kemikaaliasioissa tukea sekä REACH:n toimivaltaiselta viranomaiselta (TUKES) että kansalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta (ELY-keskukset).

Koulutuksen osallistujat lähettivät runsaasti palautetta ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi koetusta koulutuksesta 27.1.2015. Palaute toi esille, että kuntien ja ELY-keskusten valvontaviranomaiset toivovat ennen kaikkea käyttäjäystävällisiä työvälineitä kemikaalilainsäädännön mukaisen tiedon välitykseen toiminnanharjoittajalta ympäristönlupaviranomaiselle ja -valvojalle sekä päinvastoin, tiedonvälitykseen ympäristönsuojeluvalvojalta toiminnanharjoittajalle ja -lupaviranomaiselle.

Koulutuksen johtopäätelmänä voidaan lausua, että kemikaalien käytön valvonta helpottuisi ja tehostuisi huomattavasti, mikäli toiminnanharjoittajat voisivat tulevaisuudessa siirtää kemikaalien käyttöön liittyviä tietoja digitaalisten työvälineiden avulla valvojalle ja valvoja voisi käsitellä niitä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ryhmiteltynä työpöytänsä äärestä ennen varsinaista valvontakäyntiä.

Monta toimijaa ja toteuttajaa

Tukes toimii useiden kemikaaliasetusten kansallisena toimivaltaisena viranomaisena. Tukes valvoo kemikaalien markkinoille saattamista koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamista sekä järjestää esimerkiksi REACH- ja CLP-asetusten mukaisen neuvontapalvelun Suomessa.

AVIt valvovat työsuojelun vastuualueella kemikaalien käyttöolosuhteita työntekijän suojelun näkökulmasta ja toisaalta ne myöntävät toiminnanharjoittajille ympäristöluvat, joita ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset valvovat ympäristön suojelun näkökulmasta.

ELY-keskusten ja kuntien ympäristön suojeluviranomaiset valvovat kemikaalien käyttöolosuhteita ympäristönsuojelulain osana:

 1. Kemikaalilakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä
 2. Biosidivalmisteen käytön ehtoja (Biosidiasetus Art 17 ja KemL 30 §)
 3. POP-aineiden käyttöä (POP-asetus Art 3 ja 4)
 4. REACH-asetus: aineen käytön olosuhteita ja turvallisuustoimia (Art 14, 37), luvanvaraisten aineiden käyttöä (VII osasto), aineen rajoituksia (Art 67)

Lisätietoa:

Pirjo (Irmeli) Korhonen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus

S-posti: pirjo.korhonen@ely-keskus.fi, p. 0295 029 345


Regional information