Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Finansiering kan sökas från försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen

Jord- och skogsbruksministeriet riktar 12,4 miljoner euro till försöksprogrammet, med vilket finansieras innovativa lösningar för återvinning av näringsämnen. Den riksomfattande ansökan av finansiering från det treåriga försöksprogrammet öppnas 16.6.2016. NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för administrationen av stöden. Försöksprogrammet är en del av regeringens spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.

Syftet med stöden som finansieras av försöksprogrammet är att främja bearbetningen av näringsämnen i biomassa, produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa. Finansieringen i försöksprogrammet riktas till nya och innovativa åtgärder som främjar återvinning av näringsämnen. Åtgärderna bör vara nya och otestade jämfört med sen senaste utvecklingen inom branschen.

Finansieringen är i första hand riktad till små och medelstora företag, men för forsknings- och utvecklingsprojekt kan stödet också beviljas till offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar. Stöd för processinnovation eller organisationsinnovation som gäller återvinning av näringsämnen kan även beviljas stora företag, om det stora företaget har samarbete med små och medelstora företag.

Ansökan i försöksprogrammet är kontinuerlig, men ansökningarna behandlas enligt urvalsperioderna. Urvalsperioderna år 2016 slutar 31.8.2016 och 31.10.2016.

Läs mera:


Regional information