Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Finansiering för bekämpning av invasiva främmande arter – ansök senast den 30 november

NTM-centralen i Kajanaland beviljar statsunderstöd för bekämpning av arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter. Man kan ansöka om understöd fram till den 30 november 2021.

Finansiering finns tillgänglig för att skydda naturens mångfald. Understöd kan beviljas både för egentliga bekämpningsåtgärder och för projekt genom vilka resultaten av bekämpningen följs upp och säkerställs. Understöd kan också beviljas för rådgivning om främmande arter.

Ansökan är riksomfattande och den är centraliserad till NTM-centralen i Kajanaland. Understöden är behovsprövade och beviljas från ett anslag som jord- och skogsbruksministeriet anvisat. Ansökan är öppen till den 30 november 2021. Bidrag kan beviljas för högst tre år i sänder.

NTM-centralen ger råd om bekämpning av främmande arter, planering av projekt samt möten med potentiella samarbetspartner.

Bekämpningen av främmande arter är till nytta för hela orten och området och den främjar återhämtning av de ursprungliga arterna till behandlade områden. Bekämpningen av främmande arter grundar sig på lagen och förordningen om främmande arter samt på planer för bekämpning av invasiva främmande arter.

Läs mera

Finansiering för bekämpning av invasiva främmande arter – ansök senast den 30 november, NTM-centralens pressmeddelande 19.11.2021 (sttinfo.fi)