Navigeringsmeny

Regional information

Bristen på parkeringsplatser för långtradare blir allt större

Särskilt i Helsingforstrakten och i Nyland är det brist på parkerings- och serviceområden som lämpar sig för tung trafik. Problemet har varit känt läge och under årens lopp har situationen blivit allt mera prekär, vilket också framgår av den senaste användarräkningen från förra hösten.

Lagstiftningen om körtider och viloperioder samt trafiksäkerheten förutsätter att chaufförerna håller pauser med vissa intervaller. För att transportkedjorna ska vara kostnadseffektiva förutsätts också pauser och tidsutjämning vid lämpliga tidpunkter till exempel i hamnar eller på destinationsorten. Pauserna kräver i sin tur lämpliga parkeringsområden.

"I huvudstadsregionen har områdena som lämpar sig som rastplatser för tung trafik minskat i antal och ersättande områden har inte iståndsatts. Det växande problemet lyfts nuförtiden ständigt fram i diskussionerna inom näringslivet och transportbranschen", berättar Janne Kojo, utvecklingschef för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland.

Som en del av längre transportkedjor är man också tvungen att ordna den s.k. dygnsvilan på vägen, och då sover chauffören i bilen. Väsentligt under pausen på natten är att området är säkert (såväl för fordonet, chauffören som för lasten) och att det finns tillräcklig service, i praktiken toalett och personalrum samt möjlighet till måltider.  Många rastplatser är överbelastade just nattetid.

Enligt användarräkningen i september 2019 var rastplatserna med service nattetid invid huvudlederna mot Helsingforsregionen nästan utan undantag överbelastade och nyttjandegraden översteg 100 procent. Samtidigt har mängden tung trafik på de viktigaste huvudlederna ökat med knappt 10 procent och mängden användare av rastplatserna nattetid med nästan 20 procent under de senaste fyra åren. Motsvarande användarräkningar utfördes föregående gånger hösten 2015 och hösten 2017.

"Räkningarna visar att situationen klart har försämrats under årens lopp. Sämst är läget i Helsingforsregionen. Till exempel invid Ring III finns i praktiken inte en enda rastplats som är lämplig för tung trafik och som skulle motsvara dagens behov. På vardagarna överstiger trafikmängden på de livligaste avsnitten av Ring III 10 000 tunga fordon i dygnet", påminner Kojo.

År 2017 utvidgades Tuuliruusu rastplats invid riksväg 4 i Mäntsälä för att avhjälpa bristen på rastplatser för tung trafik. På området byggdes närapå 50 nya parkeringsplatser för tunga fordonskombinationer.  Nu är utvidgningen fullt utnyttjad. Kojo ser utvidgningen endast som en enskild liten åtgärd i lösningen av ett stort problem.

"Staten har sin egen roll när det gäller att ordna verksamhetsförutsättningar för den långväga trafiken och upprätthålla infrastrukturen. Att hitta lämpliga markområden är emellertid den största utmaningen och här är kommunerna och städerna och i synnerhet planläggningen i nyckelposition", sammanfattar Kojo.

 

Mer information

Rapporten på finska: Raskaan liikenteen taukopaikkojen käyttäjälaskennat, syksy 2019 (pdf)

NTM-centralen i Nyland

Utvecklingschef Janne Kojo

janne.kojo(at)ely-keskus.fi

tfn 0295 021 296

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)