Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Arbetskraftsutbildning - ingressi

Arbetskraftsutbildning

Målet med arbetskraftsutbildningen är att

  • förbättra deltagarnas möjligheter att hitta sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden
  • säkra tillgången på kompetent arbetskraft för arbetsgivarna i området.

Arbetskraftsutbildningen är avsedd för personer i arbetsför ålder och består huvudsakligen av yrkesutbildning. Både arbetslösa och personer med jobb men som riskerar att bli arbetslösa kan delta i utbildningen. För invandrare ordnas integrationsutbildning och för dem som planerar och står i beråd att inleda företagsverksamhet ordnas företagsutbildning.

Arbetsgivare

Arbets- och näringstjänsterna samt Närings-, trafik- och miljöcentralerna planerar och erbjuder yrkesutbildning i samarbete med arbetsgivarna.

Genom samanskaffningsutbildningen kan företag

  • söka yrkeskunniga arbetstagare när ingen annan utbildning utexaminerar personer med sådana kunskaper som företaget behöver
  • få skräddarsydd yrkesinriktad grundläggande eller fortbildning för sin personal, som genomförs exempelvis under en tidsbestämd permittering
  • hjälpa arbetstagare som de av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker sagt upp att finna ett nytt yrke eller en ny arbetsplats, eller stöda arbetstagare som de permitterat tills vidare.

I samanskaffningsutbildningarna deltar arbetsgivaren i finansieringen av utbildningen och i antagningen av studerande. I utbildningarna kan också sådana som tänker bli företagare och företagare med sina anställda samt inhyrda arbetstagare som arbetar i företaget delta.

Utbildningsanordnare/genomförare

NTM-centralerna svarar tillsammans med arbets- och näringsbyråerna för anskaffningen av arbetskraftsutbildning.

Utbildningarna anskaffas på basis av ett anbudsförfarande enligt lagstiftningen om offentlig upphandling.

  • Alla anbudsbegäranden publiceras i den elektroniska annonseringskanalen HILMA.
  • NTM-centralerna tar bäst i bruk en elektronisk konkurrenslösning, Hanki-palvelu. Inom denna tjänst lämnar de upphandlande enheterna in anbudsbegäran elektroniskt. På motsvarande sätt går det för anbudsgivarna enkelt och snabbt att lämna in ett elektroniskt anbud.

Ansökan om utbetalning

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral (KEHA-centralen) sköter om upphandlingsavtalsfakturor för NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utbildnings- och träningsupphandlingar. Betalningen av fakturor kräver ett avtal mellan den sökande och NTM-centralen eller arbets-och näringsbyrån.

Upphandlingsavtalsfakturor för utbildnings- och träningsupphandlingar kan med bilagor skickas via E-tjänsterna för företag och arbetsgivare eller som bilaga till NTM-centralernas allmänna ärendeblankett.

eller per post till betalningsenhetens verksamhetsställe

Förfrågningar beträffande utbildningsfakturor kan riktas till följande e-postadress:

  • maksatukset.keha@ely-keskus.fi
Kapslade applikationer

Regional information


Regional information

Työvoimakoulutus - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus hankkii alueen työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaille tarvittavia työvoima- ja yrityspalveluja eri palvelutarjoajilta noudattaen julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä. Pohjois-Savon ELY-keskus on sitoutunut kehittämään palvelu- ja hankintatoimintaansa ja ottamaan huomioon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset.

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on edistää nopeaa työllistymistä ja turvata osaavan työvoiman saatavuus alueen työnantajille, jonka vuoksi työvoimakoulutus on pääosin ammatillista perus- ja jatkokoulutusta työllistäville ammattialoille. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta yritystoimintaa aloittaville tai sitä suunnitteleville sekä kieli- ja kotoutumiskoulutusta maahanmuuttajille.

Työnantajille

Työvoimakoulutusta voidaan järjestää suoraan myös yhden tai useamman työnantajan osaamistarpeisiin, jolloin työnantaja osallistuu koulutuksen rahoittamiseen (yhteishankintakoulutus).

Yritysten kokemuksia RekryKoulutuksesta:
Yrityscase 1: Uusia osaajia kuljetusalalle 5.9.2018 (pdf, 738 kt)
Yrityscase 2: Kaupallinen tuottaja taidealalle 10.10.2018 (pdf, 490 kt)
Yrityscase 3: Kaupallinen tuottaja parkouropetukseen 7.11.2018 (pdf, 1,74 Mt)
Yrityscase 4: Kaupallinen tuottaja ravintola-alalle 12.12.2018 (pdf, 191 kt)

Kouluttajille

Pohjois-Savon hankintasuunnitelma ja tavoitteet tarkistetaan vuosittain tulossuunnittelun yhteydessä. Kaikki hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt löytyvät julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAsta ja ELY-keskuksen www-sivuilta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen työvoimakoulutuslaskut käsittelee ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus: maksatusalue.itainen@ely-keskus.fi.

Ehdotukset työvoimakoulutukseksi

Pohjois-Savossa halutaan hyödyntää laajasti eri työelämätoimijoiden työmarkkinaosaamista. ELY-keskuksella on hyviä kokemuksia yhteistyö- ja sidosryhmien koulutusehdotuksista ja -ideoista koulutussuunnittelun yhtenä välineenä. Ehdotuksia työvoimakoulutukseksi voi tehdä oheisen linkin kautta:

Hankintasuunnitelma

Tarjouspyynnöt

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan HILMA julkisen hankinnat -sivustolla, josta löytyvät myös tarjouspyyntöön liittyvät asiakirjat.

Lisätietoja Pohjois-Savon työvoimakoulutuksesta

Odotamme yhteydenottoasi: tyovoimakoulutus.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi