Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Porkala föreslås som nytt nationellt värdefullt landskapsområde (ELY-centralen i Nyland)

Nylänningar önskas kommentera områdesavgränsningarna

En revidering av nationellt värdefulla landskapsområden i Nyland har gjorts under sommaren. Enligt förslaget ska Porkalaudden i Kyrkslätt med omkringliggande skärgård tas med som ett nytt nationellt värdefullt landskapsområde. Ett annat nytt område som eventuellt tas med i förteckningen är Bromarv i Raseborg. De nya avgränsningarna finns under oktober månad till påseende på förbundets webbplats. Synpunkter och kommentarer får gärna lämnas in under tiden.

Arbetet är en del av den inventering som Miljöministeriet har inlett och som omfattar hela Finland. Då inventeringen har genomförts i hela landet, fattar statsrådet beslut om de nationellt värdefulla landskapsområdena. Detta sker uppskattningsvis år 2015. De nuvarande besluten baserar sig på en inventering som gjordes för tjugo år sedan.

De inventerade områdena är oftast just odlings- och kulturlandskap, och det är människan som har gett dem deras värde.

Traditionellt naturlandskap och yttre skärgård i Porkala  

Porkala föreslås nu som ett nytt värdefullt landskapsområde. Det småskaliga landskapet karakteriseras av slingrande vägar och åkerfält, gammal bybosättning och vacker yttre skärgård.

I Porkala finns gott om kulturellt betingade värden och värden som har att göra med landsbygdsnäringar. De representerar olika tidsperioder: det finns gravhögar från den förhistoriska tiden, forntida sjöfartsleder vid Finska vikens smalaste ställe, en postväg från 1600-talet, skydds- och fiskehamnar, Rönnskärs fyr och Kallbåda fyr samt byggnader som uppförts under arrendetiden i Porkala.

Åsområdet i Bromarv ett annat möjligt alternativ 

Kulturlandskapet i Bromarv och Tenala är ett annat område som föreslagits med i listan över nationellt värdefulla landskapsområden. Området ligger runt den andra åsen och representerar den tidigaste odlingskulturen i Nyland. I den åsliknande terrängen har förhållandena varit särskilt gynnsamma för odling.  

Många byars, herrgårdars och gårdars historia går tillbaka till 1300-talet. Salpausselkä har använts som färdväg i många århundraden. Längs vägen som går följer åsen finns en medeltida stenkyrka och herrgårdar från olika tidsperioder.  

Faller Sveaborg ur listan?

Det förs som bäst en diskussion om huruvida Sveaborg borde tas bort från listan över nationellt värdefulla landskapsområden. Sveaborg har onekligen ett högt byggnadskulturellt värde, men området i sig representerar inte ett kulturlandskap på landsbygden.

Sveaborg finns redan med på Unescos lista över världskulturarv och har listats som en nationellt värdefull kulturmiljö. Ett av landskapsinventeringens mål är att bli av med onödig överlappning.

De gällande områdesavgränsningarna ska revideras på flera ställen. Många landskap har förändrats i och med byggande, näringsverksamhet och igenväxt.

– Vi ha försökt ta med varje landskaps värdefullaste kärnområde, berättar inventerarna Matleena Muhonen och Mari Jaakonaho från Nylands NTM-central som gjort terrängarbetet. De påpekar att avgränsningarna endast är riktgivande och att de inte ska tolkas alltför noggrant.

Lokalkännedom är värdefullt och kommentarer tas gärna emot

Nu önskar man att invånarna och beslutsfattarna i Nyland kommenterar och ger sin syn på områdesavgränsningarna. Kommentarer kan skickas under oktober månad till förbundets karttjänst som finns på Nylands förbunds webbplats.  

– Lokala invånare har varit mycket aktiva och de har tagit kontakt med oss under hela sommaren. Vi hoppas att diskussionen fortsätter livlig i karttjänsten, säger Nylands förbunds landskapsplanearkitekt Kristiina Rinkinen.

Markägarna har frågat vilken betydelse inventeringen har för odlingen och näringarna på landsbygden.  

– Status som nationellt värdefullt landskapsområde kan bidra till att olika landskapsstöd riktas till dessa områden, konstaterar överinspektör Kirsi Hellas från NTM-centralen och fortsätter att det bästa man kan göra är att se till att områdena är tillräckligt tätbefolkade och odlade.

Inventeringen har utförts som ett samarbete mellan Nylands NTM-central och Nylands förbund. Miljöministeriet finansierar arbetet och i enlighet med ministeriets anvisningar genomförs arbetet på enhetliga grunder i hela landet.

Efter att statsrådet fattat beslut om de nationellt värdefulla landskapsområdena anges de i landskapsplanen.

Ytterligare upplysningar:

Områdesavgränsningarna: http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maisemaInventointi/index.html

 

Angående landskapsinventeringarna i Nyland:

Landskapsplanearkitekt Kristiina Rinkinen, Nylands förbund, förnamn.efternamn@uudenmaanliitto.fi,  040 554 7297

Överinspektör Henrik Wager, NMT-centralen i Nyland, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi, 0295 021 473.

Överinspektör Kirsi Hellas, NMT-centralen i Nyland, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi, 0295 021 387

Angående landskapsinventeringarna i hela landet: www.landsbygdslandskap.fi

 

                 

 


Regional information