Navigeringsmeny

Regional information

Pohjois-Suomessa investointeja matkailuun, digitalisaatioon ja kiertotalouteen - ELY-keskus rahoitti yritysten kehittämishankkeita 28,3 miljoonalla eurolla vuonna 2019 (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu)

Myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa. Rahoituksella mahdollistetaan lähes 88 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan suoraan arviolta 768 uuden työpaikan ja 20 uuden yrityksen syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa noin 204 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 98 miljoonaa euroa.

Myönnetyn rahoituksen määrä laski hieman edellisestä vuodesta, jolloin avustuksia myönnettiin noin 29 miljoonaa euroa. Laskua selittää yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeiden edellisvuotta pienempi rahoitusosuus. Suoraan yrityksille myönnetyn kehittämisavustuksen määrä kasvoi hieman.

Yrityksen kehittämisavustushakemuksia jätettiin käsittelyyn 263 kpl ja niissä haettiin avustuksia 82 miljoonan euron edestä. Edellisenä vuonna hakemuksia jätettiin 216 kappaletta ja avustusta haettiin noin 40 miljoonaa euroa, joten yritysten aktiivisuus uusien ja merkittävien investointihankkeiden käynnistämiseen lisääntyi selkeästi.   

Kansainvälisen kysynnän kasvu on vauhdittanut edelleen matkailualan kehittämistä erityisesti Lapissa. Valmistavan teollisuuden hankkeissa on lisätty tuotantokapasiteettia ja uudistettu teknologiaa mm. automaation ja robotiikan avulla. ICT-alalla on kehitetty uusia älykkäitä ohjelmistoratkaisuja ja tuotteita eri toimialojen tarpeisiin. Hankkeissa on rahoitettu mm. finanssiteknologia-alalle kehitettäviä palveluja sekä kyberturvallisuusalan palveluja. ICT-alan rahoitukseen sisältyvät myös terveysteknologiayritysten kehittämishankkeet.

Merkille pantavaa on ollut kiertotalouteen liittyvien investointi- ja kehittämishankkeiden käynnistyminen, energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen sekä uusien vähähiilisten ratkaisujen kehittäminen hankkeissa. Tämän vuoksi aiempia vuosia suurempi osuus, 52 % myönnetystä rahoituksesta, kohdistuikin yritysten vähähiilisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Kainuussa panostuksia digitalisaatioon ja tuotekehitykseen

Kainuussa avustuksia myönnettiin yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, jossa on hieman laskua edelliseen vuoteen nähden. Laskua selittää yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeiden edellisvuotta pienempi rahoitusosuus. Suoraan yrityksille myönnetyn kehittämisavustuksen määrä kasvoi kuitenkin noin 10 %. Hankkeiden sisällöissä korostuivat uudet älykkäät ohjelmisto- ja laiteratkaisut sekä niihin liittyvä tuotekehitys. Valmistavassa teollisuudessa erityisesti metalli- ja puutuotealoilla investoitiin uusiin tuotantotiloihin ja -kapasiteettiin vahvan kysynnän kannustamana.  

Valtaosa rahoituksesta kanavoitui kajaanilaisten ja sotkamolaisten yritysten hankkeisiin Kehys-Kainuun osuuden ollessa 16 %. Toimialoittain tarkasteltuna suurimmat rahoitusosuudet olivat liike-elämän palveluilla (1,0 milj. euroa), metallituotteiden valmistuksella (0,8 milj. euroa) sekä muulla teollisuudella (0,7 milj. euroa). Metallialalla rahoitukselle oli edellisvuosia enemmän kysyntää. Sen sijaan matkailualalla kysyntä oli hieman vaimeampaa kuin vuonna 2014 käynnistyneen EU-ohjelmakauden muina vuosina. Matkailussa on rahoitettu merkittäviä investointeja ja kehittämistä mm. vuosina 2016 ja 2018, joten kyseessä on normaali vaihtelu vuosien välillä.   

Lapissa ennätysvuosi matkailualan hankkeiden rahoituksessa

Lapissa rahoitusta myönnettiin 11,9 miljoonaa euroa. Summa kasvoi erittäin merkittävästi verrattuna maltillisempaan vuoteen 2018, jolloin rahoitusta myönnettiin 7,1 miljoonaa euroa. Vuotta 2019 vastaavia määriä rahoitusta on myönnetty myös ohjelmakauden alkupuolella vuosina 2015-2016, joten myöntöjen määrä ei kuitenkaan ollut poikkeuksellisen suuri vuonna 2019.

Matkailun majoitusinvestointeihin ja ohjelmapalveluihin liittyviä hankkeita rahoitettiin yhteensä 7,6 miljoonalla eurolla. Summa on vuoden 2016 tasolla eli selvästi suurempi kuin kahtena edellisenä vuonna. Vuonna 2018 matkailualan hankkeita rahoitettiin 2,3 miljoonalla eurolla ja vuonna 2017 toimialan investointeihin ja kehittämiseen myönnettiin 5,4 miljoonaa euroa.

Myös teollisuudessa käynnistettiin merkittäviä investointihankkeita. Metalliteollisuuden hankkeisiin myönnetyn rahoituksen määrä (0,9 milj. euroa) palasi tavanomaiselle tasolleen maltillisemman vuoden 2018 jälkeen. Puutuoteteollisuudessa rahoituksen kysyntä pysyi hyvällä tasolla edellisvuosien tapaan ja hankkeisiin myönnettiin rahoitusta 0,7 miljoonaa euroa.

Rahoituksen toimialakohtainen jakauma näkyy myös seutukunnittaisessa tarkastelussa Pohjois-Lapin ja Kemi-Tornion aiempaa suurempina suhteellisina osuuksina. Pohjois-Lapin alueelle rahoitusta myönnettiin 3,5 miljoonaa euroa ja Kemi-Tornion seutukuntaan 2,8 miljoonaa euroa.

Pohjois-Pohjanmaalla valmistavan teollisuuden investoinnit jatkuvat – ICT-alan osuus pienentynyt edelleen

Pohjois-Pohjanmaalla myönnetyn rahoituksen määrä pienentyi 12,9 miljoonaan euroon edellisvuoden 18 miljoonasta eurosta. Laskua selittää osaltaan se, että vuoden loppupuolella hankkeita jäi odottamaan kokonaisrahoituksen järjestymistä. Isommissa hankekokonaisuuksissa kokonaisrahoituksen järjestyminen on ollut haasteellista myös muualla Pohjois-Suomessa. Hankkeiden lukumäärä pysyi Pohjois-Pohjanmaalla edellisen vuoden tasolla, mutta hankkeiden keskikoko pienentyi, koska suuria investointeja ei ollut edellisvuoden tapaan.

Toimialoittain tarkasteltuna suurimman rahoitusosuuden, 3,5 miljoonaa euroa, sai puutavara- ja puutuoteteollisuus, jossa yritykset käynnistivät mittavia investointeja mm. uusiin tuotantolinjoihin. Toiseksi eniten rahoitusta myönnettiin ICT-alalle, jossa liike-elämän palvelujen sekä elektroniikan ja sähköteollisuuden yhteenlaskettu rahoitusosuus oli 3,3 miljoonaa euroa. Kolmanneksi eniten rahoitusta kohdistui metallituotteiden valmistukseen (1,8 milj. euroa).

ICT-alan ja erityisesti ohjelmistoalan hankkeiden määrä ja volyymi on laskenut selkeästi edellisiin vuosiin verrattuna. Uusia yrityksiä on perustettu viime vuosina aiempaa vähemmän korkean teknologian toimialoille, vaikka yritysten perustamisaktiivisuus on kokonaisuutena pysynyt korkeana Pohjois-Pohjanmaalla.

Puutuoteteollisuuden ja matkailun rahoitusosuudet vastasivat kuluvan ohjelmakauden keskimääräistä vuositasoa, mutta metallialan hankkeiden rahoituksessa jäätiin hieman tämän alapuolelle.    

Seutukunnittain tarkasteltuna suurimmat rahoitusosuudet saivat Oulun (5,4 milj. euroa) sekä Ylivieskan (2,3 milj. euroa) seutukunnat. Oulun seudun suhteellinen osuus rahoituksesta on pienentynyt ICT-alan hankemäärän laskiessa.

Yritysten kehittämispalveluille on kysyntää

Yritysten kehittämispalveluista tehtiin Pohjois-Suomessa yhteensä 275 päätöstä, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Palveluihin myönnettiin rahoitusta 843 770 euroa. Päätöksistä 121 kohdistui Pohjois-Pohjanmaalle, 100 Lappiin ja 54 Kainuuseen. Yritystoiminnan Analyysi-palvelusta tehtiin yhteensä 91 päätöstä. Konsultointipalveluista kysytyin teema oli edellisvuosien tavoin "Kasvu ja uudistaminen", johon liittyviä päätöksiä tehtiin yhteensä 73.

Pk-yritysten avainhenkilöille käynnistettiin yhteensä 11 koulutusohjelmaa, jotka liittyvät kasvuun johtamiseen, talouden ja tuottavuuden johtamiseen sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamiseen. Koulutuksissa aloitti Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa yhteensä 155 henkilöä, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa.

Kehittämispalvelut saivat hyvää palautetta asiakkailta vuonna 2019 tehdyssä vaikuttavuusarvioinnissa. Palveluntuottajien uusi kilpailutus on käynnistymässä alkukeväällä, joten palvelut ovat saamassa jatkoa myös nykyisen vuoden 2020 loppuun ulottuvan sopimuskauden jälkeen.  

EU-ohjelmakausi 2014-2020 loppusuoralla – yritysten kehittämishankkeisiin varattua rahoitusta vielä hyvin jäljellä

Rakennerahastokauden 2014-2020 viimeisen vuoden käynnistyessä yritysten kehittämishankkeisiin varattua myöntövaltuutta on vielä hyvin käytettävissä koko Pohjois-Suomessa. Uusia päätöksiä voidaan todennäköisesti tehdä vielä vuoden 2021 puolellakin, mutta hankkeiden suunnittelu kannattaa aloittaa mahdollisimman pian.

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku päättyy kuitenkin jo 30.6.2020. Hakemukset suositellaan kuitenkin jättämään käsittelyyn 31.3.2020 mennessä, jotta myös täydennykset on mahdollista tehdä Lomake.fi -palvelussa 30.6.2020 mennessä.

Lisätiedot

Katsauksen tiedot sisältävät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän yrityksen kehittämisavustuksen ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen myös Kainuun ja Lapin maakuntien osalta sekä yritysten kehittämispalveluista tehdyt päätökset.

Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)